การให้บริการประชาชนของสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

Main Article Content

ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง

บทคัดย่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย ระบุเป้าหมายการบริการภาครัฐโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ความสำคัญกับความพร้อมบริการ สะดวกและโปร่งใส เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ยังไม่มีการวิจัยสภาพการให้บริการประชาชนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา มาก่อน บทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสภาพการให้บริการประชาชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม รวม 20 คน ประกอบด้วย ผู้รับบริการ 15 คน และผู้ให้บริการ 5 คน คัดเลือกด้วยวิธีการเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระ


          ผลการวิจัยพบว่า ด้านกระบวนการให้บริการ สามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของประชาชน ระบบการให้บริการชัดเจน ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการทางเว็บไซต์ มีความล่าช้าในการให้บริการ และกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน  ด้านศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากรมีพฤติกรรมการให้บริการเหมาะสม สุภาพ ยิ้มแย้ม กระตือรือร้นและเต็มใจให้บริการ มีความรู้และทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำและประสานงาน แต่กรณีเป็นการให้บริการตามนโยบายใหม่ของรัฐบาล บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ที่นั่งรอไม่เพียงพอ สถานที่ให้บริการคับแคบ บรรยากาศอึดอัด แต่วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความทันสมัยและเหมาะสม งบประมาณจัดสิ่งอำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม การบริหารงบประมาณโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ งานวิจัยนี้เสนอแนะว่าควรมีช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบสถานะการทำรายการได้ทางเว็บไซต์หรือแอพลิเคชั่น เชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถบันทึกในคราวเดียวและนำไปใช้ได้เมื่อต้องการ เตรียมพร้อมบุคลากรให้รับมือนโยบายหรือแนวทางใหม่ในการให้บริการประชาชน บริหารบุคลากรให้เพียงพอต่อการให้บริการ ปรับปรุงสถานที่ให้บริการให้เป็นระเบียบคล่องตัวและมีบรรยากาศที่ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Atieno, O. P. (2009). An analysis of the strengths and limitation of qualitative and quantitative research paradigms. Problems of Education in the 21st Century, 13. 13-18.

Bonmai, C., Sriyaranya, S., Chumnaseaw, P., & Yaprang, M. (2018). Service quality in civil registration service of Dindaeng Local Register Office, Bangkok. Retrieved April 12, 2020, from http://www.islocal.ru.ac.th/images/ispdf/is60/6014880031.pdf

Cambridge University. (2011). Cambridge Business English dictionary. Cambridge: Cambridge University Press.

Chen, L., Dean, J., Frant, J., & Kumar, R. (2013). What does service delivery really mean?. Retrieved October 12, 2019, from http://www.worldpolicy.org/

Chongwilaikasem, K. (2019). The people’s attitude to service government center, Naiwaeng district, Muang, Prae province. The Journal of Development Administration Research, 9(3), 187-194.

Dongnadeng, H. A. & Ismail, M. (2019). Coping mechanisms of child development centers for service delivery in the insurgency area in three southernmost provinces of Thailand. Journal of MCU Peace Studies, 6(1), 1-18.

Eigemen, J. (2007). Service delivery a challenge for local governments. Retrieved November 11, 2019, from https://www.vng-international.nl

Emmel, N. (2013). Sampling and choosing cases in qualitative research: A realist approach. Retrieved November 11, 2019, from https://methods.sagepub.com/book/samplingand-choosing-cases-in-qualitative-research

Kalyanamitra, P., Sichaliang, A., Tatiyalapa, D., & Mala, T. (2018). The development of service system of local administrative organization in Pathumthani province. Journal of Valaya Alongkorn Rajabhat University, 12(2), 157-169.

Krutchon, T., Sangmanee, C., Anan, O., & Joropas, A. (2020). The satisfaction of clients towards the public services of Phuket Provincial Administrative Organization budget for fiscal year 2562. School of Administrative Studies Academic Journal, 3(1), 11-23.

Lopphoch, W. (2015). Development of service delivery of Bangkok NoRT Kwaeng Court. Phetchabun Rajabhat Journal, 17(2), 37-43.

Mathie, A., & Camozzi, A. (2005). Qualitative research for tobacco control: A how-to introductory manual for researchers and development practitioners. Retrieved September 10, 2019, from https://prdi-drc.azureedge.net/sites/default/files/openebooks/074-8/

National Strategy 2018-2037. (2019). Retrieved September 5, 2019, from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/051/T_0001.PDF

O’Leary, Z. (2014). The essential guide to doing your research project. (2nd ed.). London: Sage.

Pantar, S. (2019). Creating satisfaction with service in thr rea of current social change. Journal of Modern Learning Development, 4(2), 32-47.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Bevery Hills, CA: Sage.

Pratuangboriboon, N. (2017). The services efficiency of local administrative organization in Koh-Kha district Lampang province. Journal of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University, 4(1), 91-107.

Ratchatapibhunphob, P., & Saranrom, D. (2016). Public services= quality of Bang Khun Kong Subdistrict Administrative Organization, Bang Kruai district, Nonthaburi province. Academic Journal Bankok Tonburi University, 5(1), 118-127.

Rattanama, P. (2017). Means of efficiency development enhancement in service of government officers of the Court of Justice in Suratthani. Academic Journal Phranakhon Rajabhat University, 8(1), 24-33.

Sameran, L., Supaphol, S., Tudjuntuk, A., & Kamsaeng, L. (2020). Environmental factors and service quality factors that affect the satisfaction of users in the mediation and conciliation group Suphan Buri District Court. Journal of MCU Social Science Review, 9(1), 280-295.

Samrongphan, Y., Romyen, L., & Pattamadilok, P. (2018). Quality of service of the Office of Natural Resources and Environment Sakonnakhon Province. Sakon Nakhon Graduate Studies Journal, 15(71), 128-139.

Songkhla Provincial Development and Human Security Office. (2019). History of an organization. Retrieved October 1, 2019, from http://www.songkhla.society.go.th/main/th/content/69-1438006957-1-270715.

Sumrith, C., Burnanuth, N., Kaewbandon, D., Meepong, S., & Boonpadung, P. (2020). Antecedents affecting the impression of passengers using Suvannabhumi International Airport. Journal of MCU Peace Studies, 8(1), 145-156.

Thepwutthistapon, A., & Suwannanon, A. (2011). Service quality of the Civil Registration Section of Muang Municipality, Nakornnayok province. Suan Dusit Graduate School Academic Journal, 7(1), 162-170.

Wiruchnipawan, W. (2019). Values of state officials enhancing the people services for the digital era administration of the Bangkok Metropolitan Administration. Al-Nur Journal of Graduate School, Fatoni University, 14(2), 219-236.

Woraphong, S. (2015). The development of excellent services of local administrative organization, Nakhon Pathom province. Journal of Social Work, 23(1), 55-73.