การพัฒนาตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุจากการแพร่เชื้อโควิด-19 ของธุรกิจบริการที่มีผลต่อเศรษฐกิจการคลังของประเทศไทย

Main Article Content

มานิตย์ สิงห์ทองชัย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงสาเหตุจากการแพร่เชื้อโควิด-19 ของธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจการคลังของประเทศไทย และ 2) เพื่อพัฒนาตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุจากการแพร่เชื้อโควิด-19 ของธุรกิจบริการในการพยากรณ์แนวโน้มและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการคลังของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ธุรกิจบริการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้จัดการหรือผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 440 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่แบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน ด้วยตัวแบบสมการโครงสร้างและสมการเส้นตรงเชิงถดถอย


ผลการวิจัย พบว่า 1) ค่าอิทธิพลของปัจจัยทางตรงจากการแพร่เชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลต่อตัวแปรกลุ่ม ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรภาวะเศรษฐกิจการคลัง ได้แก่ การป้องกันควบคุมโรคตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยได้รับค่าอิทธิพลทางอ้อมผ่านกลุ่ม ผู้ได้รับผลกระทบและอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และอิทธิพลทางอ้อมจากการแพร่เชื้อโควิด-19 และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ โดยผ่านการป้องกันควบคุมโรคตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และ 2) ตัวแบบปัจจัยเชิงสาเหตุจากการแพร่เชื้อโควิด-19 สามารถอธิบายภาวะเศรษฐกิจการคลัง และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ตัวแปรแหล่งกำเนิดของเชื้อ ความรุนแรงของโรค การป้องกันการแพร่เชื้อโรค การปิดประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ความผิดปกติของข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการคลัง และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Baker. et al. (2020). The Unprecedented Stock Market Impact of COVID-19. Retrieved June 24, 2020, from https://www.nber.org/papers/w26945.pdf

Baker-McKenzie. (2020). COVID-19 Business Response Series. Retrieved June 5, 2020, from https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/04/covid19-businessresponse-series.

Bank of Thailand. (2020). Thai economy. Retrieved Feb 19, 2020, from https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/Pages/default.aspx.

Chanthapong, S., Musthuy, T., & Sukrueng, K. (2020). Covid-19 crisis and a health economics perspective. Retrieved Jul 24, 2020, from https://www.bot.or.th/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_07Jul2020.

Cheewatrakoolpong, K. (2020). Impact of COVID-19 on global supply chains and Thailand. Retrieved May 25, 2020, from http://www.thanettakij.com/content/columnist/426259.

Eichenbaum, Rebelo, & Trabandt. (2020). The Macroeconomics of Epidemics. Retrieved April 16, 2020, from https://www.nber.org/papers/w26882.pdf

Export-Import Bank of Thailand (2019). The first quarter of 2020 performance aims to expand credit and settle debt for entrepreneurs, especially SMEs in the event of COVID-19. Retrieved April 28, 2020, from http://www.exim.go.th/

Hair. et al. (2006). Multivariate data analysis. Pearson Prentice Hall: New Jersey.

Joreskog, K. G., & Sorbom. (1996). LISREL 8 Structural Equation Modeling with the SIMPLIS Command Language. Chicago: Scientific Software International.

Kapilkarn, M., & Thongsorn, N. (2020). Solving the mystery of global inflation, before and after COVID-19. Retrieved May 4, 2020, from http://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/default.aspx.

Pholphirul, P. (2020). Economic impact of Due to Corona Virus Disease-19. Retrieved Mach 24, 2020, from https://www.posttoday.com/finanace-stock/columnist/61863.

Panpiamrat, W. et al. (2015). The research project supports the survey of household debt behavior in Thailand and related flexibility estimation, Under the Thai Household Debt Monitoring Research Program and Development of Economic Models for Impact Assessment in Context of Participatory Economic Growth.Bangkok: Fiscal Policy Office Ministry of Finance.

Thitinanphong, N. (2020). Macroeconomic Conditions and Government Income Projections for Fiscal Year 2020. Retrieved April 2, 2020, from http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudet/ewt_dl_ling.php?nid=685&filename=document.