ปัจจัยทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวอินเดีย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมในประเทศไทย

Main Article Content

เชิญขวัญ แซ่โซว

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวอินเดีย 2) ความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวอินเดีย 3) ความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวอินเดียที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักแรมในประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็น จำนวน 240 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจัยเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ


          ผลการวิเคราะห์พบว่า 1) ปัจจัยทางการตลาดบริการที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อนักท่องเที่ยวอินเดีย คือ ด้านการส่งเสริมการตลาด 2) จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าลักษณะประชากรที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยทางการตลาดบริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 3) ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุคูณ พบว่า มีตัวแปรอิสระ 4 ตัว ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านองค์ประกอบทางกายภาพ ที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม โดยสมการการพยากรณ์ที่ได้ คือ  = 1.045+0.113X1+0.118X2+0.321X3+0.345X4

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bank of Thailand. (2019). Tourism and the role of driving the Thai economy Is the hero necessary or the true hero? Retrieved November 3 0, 2019, from https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages/Article_29Oct2019.aspx.

Berdie. et al. (1986). Questionnaires: design and use. Metuchen, NJ: Scarecrow Press

Baruch, Y. (1999). Response rates in academic studies-a comparative analysis. Human Relations, 52(4), 421-438.

Charoensiri, N. ( 2015). Factors and Buying Decision Processes of Thai Tourist in choosing Accommodation in Aumper Meaung, Nakornratchasima Province. (Master’s Thesis). Dhurakij Pundit University. Bangkok.

KASIKORN Research Center. (2019). Catch the pulse of foreign tourists in 2020. Retrieved November 30, 2019, from https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/SME-Tourist_2019.aspx.

Kaemorrakod, K. (2011). Marketing mix factors affecting the hotel service selection of Thai tourists in Krabi province. (Master’s Thesis). Suratthani Rajabhat University. Suratthani.

Phillip Kotler. (2003). Marketing management. (11th ed.). Upper Sanddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Pongpanich, S. (2012). Factors Influencing Thai Tourists’ Decision Making on Selecting 3 Star Rated Accommodation in Pattaya, Chonburi Province. (Master’s Thesis). Naresuan University. Phitsanulok.

SCB Bank. (2019). New potential tourists that Thailand must keep an eye on is India Tourist. Retrieved November 30, 2019, from https://www.scbeic.com/th/detail/product/6094.

TAT. (2019). Summary of tourism promotion action plan for year 2019. Retrieved November 30, 2019, from http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER073/GENERAL/DATA0000/00000064.PDF.

Tantipidok, & Wetprasit. (2019). Factors Affecting the Selection Behavior on Accommodation in Phuket Province of Generation Y Tourists. RSU National and International Research Conference 2019, Rangsit University.

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. New York: Harper and Row. Techawatcharamongkol, C. (2016). Behavior of Decision-Making In-Service Selection of Five-star Hotel in Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province. IS M.A. in Hospitality and Tourism Industry Management, Bangkok University.

Tongkham, P. (2008). Behaviors and tourists need on selecting Accommodation Incase Ao Nang, Krabi Province. (Master Thesis). Phuket Rajabhat University. Phuket.

Ministry of Tourism and Sports. (2018). Tourism Economic Review. Retrieved November 30, 2019, from https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=497

Ministry of Tourism and Sports. (2019). Tourism Economic Review. Retrieved May 17, 2020, from https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7533

Wanwanich, Y. (2011). Service Marleting. (4th ed.). Bangkok: Kasetsart University Press.