เผยแพร่แล้ว: 2021-05-31

พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย พ.ศ.2563

ชลัท ประเทืองรัตนา, เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

937-949

พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตคนไทยในดินแดนสุวรรณภูมิ

สมบูรณ์ วัฒนะ, ประยูร สุยะใจ, เริงวิชญ์ นิลโคตร, สุวิญ รักสัตย์, พีรวัฒน์ พันศิริ

950-964

รูปแบบการพัฒนาผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบตามแนวพุทธสันติวิธี: กรณีศึกษา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

พระมหาธีระยุทธ จิตฺตปุญฺโญ, พระปราโมทย์ วาทโกวิโท , พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

965-975

ภาพสะท้อนสังคมพุทธในเรื่องเล่าผีเขมร

สัจจภูมิ ละออ, อุเทน วงศ์สถิตย์

1144-1156

กลขี่ช้าง 12 แบบในตำราคชกรรม ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

วริศรา โกรทินธาคม, อุเทน วงศ์สถิตย์

1157-1168

แนวทางการพัฒนาของวงโยธวาทิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

ถวัลย์ชัย สวนมณฑา, ณรงค์รัชช์ วรมิตรไมตรี

1169-1178

ผลสัมฤทธิ์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย, ณรงค์ กุลนิเทศ, นภัสสรณ์ สุพัฒน์อัญพร

1179-1191

การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใช้ระบบ e-Training

ทองขาว แสงสุริจันทร์, สันติ วิจักขณาลัญฉ์, สมเกียรติ พระศรี, สมศักดิ์ อินทะสร

1192-1201

สารตรา: หนังสือแห่งอำนาจของราชอาณาจักรสยาม

สาวิณี ขอนแก่น, ศิริสาร เหมือนโพธิ์ทอง

1295-1307