การพัฒนาสัปปายะสถานที่เอื้อต่อการปฎิบัติธรรม ของสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

ทวีชัย พลอามาตย์
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบท และสภาพความต้องการที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม ของสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ 2) เพื่อพัฒนาสับปายะสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมตามแนววิทยาการสมัยใหม่ และพุทธศาสนาเถรวาท และ 3) เพื่อนำเสนอการพัฒนาสัปปายะสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรม ของสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์พื้นฐานและผู้เชี่ยวชาญจำนวน 48 ท่าน การสนทนากลุ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 12 ท่าน เครื่องมือที่ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกการสนทนากลุ่ม แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) บริบทและสภาพความต้องการคือ ชุมชนและชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วย อยาก มีสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพและเน้นการจัดการให้ยั่งยืน 2) การพัฒนาสัปปายะสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมของสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพตามสมัยใหม่และพุทธศาสนาเถรวาท ประกอบด้วย (1) อาวาสสัปปายะ (ที่อยู่เป็นสุขสบาย) (2) อาหารสัปปายะ (อาหารเป็นที่สบาย) (3) บุคคลสัปปายะ (บุคคลเป็นที่สบาย)และ (4) ธรรมสัปปายะ (ธรรมเป็นที่สบาย) และ 3) นำเสนอโมเดลการพัฒนาสัปปายะสถานที่เอื้อต่อการปฎิบัติธรรมของสถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพนั้นต้องประกอบด้วย สัปปายะ 4 ที่ส่งผลให้ผู้ปฎิบัติได้รับภาวนา 4 คือ (1) กาย (ภาวิตกาย) ผู้ที่มีกายพัฒนา กิน อยู่ ดูฟังเป็น (2) ศีล(ภาวิตศีล)สามารถอยู่, มีปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น (3) จิต (ภาวิตจิต) พัฒนาจิตที่ดีแล้ว (4) ปัญญา (ภาวิตปัญญา) ปัญญาที่พัฒนาแล้วเพื่อให้เกิดความยั่งยืนพัฒนาสู่มิติอนาคตให้เป็นศูนย์รวมของทุกวัยให้มีสติในการดำรงชีวิตในอนาคตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bureau of International Cooperation Ministry of Education, Thailand. (2015). Constitution of the Organization. Retrieved April 6, 2020, from https://www.bic.moe.go.th/index.php/unesco-others-menu/unesco-menu

Chan-o-cha, P. (Prime Minister of the Kingdom of Policy statement of the Cabinet). (2020). Publishers of the State Council and the Royal. (1st ed.). Bangkok: MCU Press.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). Communication in Rural Development. Retrieved April 16, 2020 from https://www.http://elearning.psru.ac.th/courses/153/lesson

Kardkaew, T. (2004). The Seventh of Sappaya: Equilibrium for Family and Social Principle. HCU Journal HCU journal of social sciences and humanities, 15(8), 80-92.

Luang Por Dhammajayo. (2020). There is no happiness other than peace. Retrieved March 10, 2020, from https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=12319.

Mindfulness Institute for Peace. (2020). Auspicious day of Auspicious day of MakhaBucha! Building construction Mindfulness Institute for Peace in the Southern Isan Region. Retrieved April 22, 2020, from https://www.banmuang.co.th/news/education/142526

Phra Dharmakosajarn, (PrayoonDhammajitto). (2013). Sa-pa-ya 4. (12st ed.). Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press.

Phra Dharmakosajarn, (PrayoonDhammajitto). (2016). The principle of personal development. (28th ed.). Bangkok: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press.

SCG Green building Solution. (2020). Greenbuilding material. Retrieved April 22, 2020, from http://greenbuilding-material.com/#welcome/0

The National Legislative Assembly, (2020). The study of presenting Thailand as the center of global concentration. Retrieved April 22, 2020, from https://www.senate.go.th/assets/portals/22/fileups/148/files/Thelatestvolumesoftheworldmeditationreport.pdf

Vacharaphol. (2020). Phra Vipassana Master. Retrieved May 7, 2020, from http://greenbuilding-material.com/#welcome/0; https://palungjit.org/threads

Yingkra, N. (2015). Royal Thai Government Gazette.the Organization. Retrieved April 6, 2020, from https://www.bic.moe.go.th/index.php/unesco-others-menu/unesco-menu

Yaot, S. (2020). Suitable Monastic Areas Development. Journal of Education Periscope, 6(2), 202.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>