การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใช้ระบบ e-Training

Main Article Content

ทองขาว แสงสุริจันทร์
สันติ วิจักขณาลัญฉ์
สมเกียรติ พระศรี
สมศักดิ์ อินทะสร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรและบทเรียนฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาภาครัฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใช้ระบบ e- Training 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาภาครัฐในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยใช้ระบบ e-Training งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาระยะที่ 1 เป็นผู้เชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตร จำนวน 7 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพหลักสูตรจำนวน 5 ท่าน และกลุ่มทดสอบระบบอบรม จำนวน 23 ท่าน ทั้งหมดได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาระยะที่ 2 เป็นครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาภาครัฐ จำนวน 156 ท่าน ได้มาโดยความสมัครใจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบประเมินหลักสูตรและบทเรียนฝึกอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม และ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรม ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนการประเมินคุณภาพหลักสูตรและบทเรียนแบบ e-Training จากผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาหลักสูตร อยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅=4.52,SD=0.38) คะแนนความพึงพอใจการนำระบบ eClassNet มาใช้ฝึกอบรมแบบ e-Training ของผู้เชี่ยวชาญการประเมินหลักสูตร อยู่ในระดับมาก (X ̅=4.03,SD=0.54) ส่วนกลุ่มทดสอบการอบรม อยู่ในระดับมาก (X ̅=4.15,SD=0.61) 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์การนำหลักสูตรและบทเรียนไปใช้ฝึกอบรมครูอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 54.14 และคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X ̅=3.90,SD=0.79)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of General Education. (2017). Expense account summary document Nationwide high school teacher training. Vientiane Capital: Department of General Education.

Ministry of Education and Sports. (2015). Vision to Year 2030, Strategy to 2025, and the VIII Five-Year Education and Sports Development Plan (2016 - 2020). Vientiane Capital: Education Publishing House.

Ministry of Education and Sports. (2016). Agreement on the establishment and movement of ICT Center for Education and Sport. Vientiane Capital: Education Publishing House.

National Assembly of Lao PDR. (2015). Education Law of Lao PDR (Revised Edition). Vientiane Capital:The World Bank.

Research Institute for Educational Sciences. (2015). The Evaluation of Learning Outcomes of Students grade 4 of Secondary Education. Vientiane Capital: Publishing House.