พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย พ.ศ.2563

Main Article Content

ชลัท ประเทืองรัตนา
เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว

บทคัดย่อ

การวัดระดับสันติภาพในโลกทำให้ได้ทราบข้อมูลเปรียบเทียบในระดับประเทศ แต่ยังขาดข้อมูลลงลึกถึงระดับภูมิภาคหรือจังหวัด และบริบทของประเทศไทย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองบทความวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดด้านสันติภาพที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย และ 2) วัดระดับสันติภาพในสังคมไทยเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น การศึกษาครั้งนี้ เป็นการดำเนินในระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2563 (เก็บข้อมูลปี 2562) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ มีการจัดทำตัวชี้วัดทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด แหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ มีทั้งข้อมูลสถิติ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นทั่วประเทศจัดเก็บข้อมูลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจำนวนทั้งสิ้น 33,420 คน คำนวณค่าดัชนีตามกรอบของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) และ Ebert and Welsh และนำเสนอข้อมูลระดับสันติภาพในสังคมไทยทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2562 ระดับดัชนีสันติภาพ ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ 3.42 คะแนน ซึ่งมีระดับดัชนีสันติภาพสูงกว่าปี 2562 ที่ได้ระดับดัชนีสันติภาพเท่ากับ 3.36 สำหรับการคำนวณระดับสันติภาพในภาพรวมระดับจังหวัดสามารถแบ่งกลุ่มจังหวัดตามระดับสันติภาพได้เป็น 5 กลุ่ม ที่มีสันติภาพสูงสุดและสันติภาพต่ำสุด ผลการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ร่วมกันในสถาบันการศึกษา ประกอบกับการกำหนดนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสันติภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ชลัท ประเทืองรัตนา, สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

Chalat Pratheuangrattana is senior researcher at Office for Peace and Governance, King Prajadhipok's Institute and mediator in criminal court. He received his Master’s Degree in Political Science from Chulalongkorn University. He has conducted a lot of training courses in conflict analysis and conflict management for various organizations. His professional interests are in court mediation, school mediation and court community, reconciliation in Thai politics, public participation. His research addresses  peaceful protest, school violence, and mediation in any fields .

References

Department of Economic and Social Affairs of United Nations. (2020). World Social Report 2020. Retrieved July 12, 2020, from https://www.un.org/development/desa/publications/world-social-report-2020.html

Department of State United States of America. (2019). Trafficking in Persons Report. Retrieved July 15, 2020, from http://www.state.gov/wpcontent/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf

Ebert, U., & Welsch, H. (2004). Meaningful environmental indices: A Social Choice Approach. Journal of Environmental Economics and Management, 47(2), 270-283.

Freedom House. (2020). Freedom in the World. Retrieved August 2, 20202, from https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/FIW_2020_REPORT_BOOKLET_Final.pdf

Galtung, J. (1996). Peace By Peaceful means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Oslo: International Peace Research Institute.

Institute for Economics and Peace. (2019). Covid19 and Peace. Retrieved July 23, 2020, from http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/06/COVID19-and-Peaceweb.pdf

________. (2019). Global Peace Index 2019: Measuring Peace in a Complex World. Retrieved July 23, 2020, from http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/07/GPI2019web.pdf

________. (2019). Positive Peace Report 2019: Analysing the Factors that Sustain Peace.Retrieved July 23, 2020, from http://visionfhumanity.org/app/uploads/2019/10/PPR-2019-web.pdf

________. (2019). Global Terrorism Index 2019: Measuring the Impact of Terrorism. Retrieved July 23, 2020, from http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI2019web.pdf

Institute for Justice and Reconciliation. (2019). SA Reconciliation Barometer Survey. Retrieved July 23, 2020, from https://www.ijr.org.za/portfolio-items/sa-reconciliationbarometer-2019

Inter-Agency and Expert Group. (2017). Report of the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (Revised List of Global Sustainable Development Goal Indicators). Retrieved August 5, 20202, from https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Official%20Revised%20List%20of%20global%20SDG%20indicators.pdf

King Prajadhipok's Institute and National Statistical Office. (2019). Public Opinion Survey Report on Satisfaction with Public Service and Operation of Various Agencies B.E. 2562. Bangkok: Research and Development Division.

National Statistical Office. (2015). Thailand Poverty Maps Whole Kingdom. Bangkok: National Statistical Office.

________. (2019). The Labor Force Survey Whole Kingdom Between B.E. 2560 – 2562. Bangkok: National Statistical Office.

Office of the National Economic and Social Development Council. (2019). Human Achievement Index of Year 2562. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Council.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide. Paris: OECD Publishing.

Ramsbotham, O., Miall, H., & Woodhouse, T. (2011). Contemporary Conflict Resolution. UK: Polity Press.

The Legatum Institute Foundation. (2019). The Legatum Prosperity IndexTM: A Tool for Transformation 2019. Retrieved August 5, 2020, from https://www.prosperity.com/download_file/view_inline/3690

The World Justice Project. (2020). The World Justice Project Rule of Law Index 2020. Retrieved August 9, 2020, from https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2020-Online_0.pd

Most read articles by the same author(s)