ปีที่ 8 ฉบับที่ 2  มีนาคม - เมษายน 2563

         วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2563 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย        นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน  ทุกท่าน  บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาพิจารณาประเมินบทความ และแนะนำการปรับแก้ไขบทความให้มีคุณภาพทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-30

A Conceptual Model of Bi-dimensional Development of Mind and Wisdom for Happiness Access in Life by Biofeedback Process

Sanu Mahatthanadull, Phramaha Nantakorn Piyabhani, Orachorn Kraichakr, Sarita Mahatthanadull

377-387

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ของวัดและชุมชนในจังหวัดขอนแก่น

นิเทศ สนั่นนารี, พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที , เรียงดาว ทวะชาลี , ชยันต์ บุญพิโย , จรัส ลีกา , มาริสา ไสวงาม

388 - 404

การพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ชยาภรณ์ สุขประเสริฐ, ไว ชึรัมย์, พระครูศรีปัญญาวิกรม, พระมหาพจน์ สุวโจ, สุวรรณี ฮ้อแสงชัย

405 - 416

การศึกษาแนวคิดเรื่องสัมมาชีพและความรับผิดชอบในพระพุทธศาสนา

ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม, พระมหาเจริญสุข คุณวีโร, พระปราโมทย์ วาทโกวิโท , เกษศิรินทร์ ปัญญาเอก

431 - 444

รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามศาสตร์พระราชา

ฐรินดา โตเขียว, นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ

500 - 514

รูปแบบผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในศตวรรษที่ 21

อดุล โตเขียว, นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ

515 - 526

ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับสุขภาวะทางจิตของผู้สูงวัยในบริบทพุทธจิตวิทยา

การดี สิรินพมณี, เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ, สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต

596 - 607

นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนกับความเป็นปึกแผ่นของชุมชนท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนบนประเทศไทย

จริยา โกเมนต์, เฉลิมชัย ปัญญาดี, บงกชมาศ เอกเอี่ยม, สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล

608 - 620

คัมภีร์สุพรหมโมกขา: การแปล การตรวจชำระและการวิเคราะห์

พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ เตชธมฺโม, สมิทธิพล เนตรนิมิตร, พระราชวิมลโมลี

621 - 632

พุทธวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก

พระทับทอง ธีรธมฺโม, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์ , พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ

646 - 655

จวงจื่อฉบับสมบูรณ์

แม่ชี ธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย

790 - 797