การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักพุทธสันติวิธี

Main Article Content

วริศดา พุกแก้ว
พระพรหมบัณฑิต (ธมฺมจิตฺโต)

บทคัดย่อ

ผู้สูงอายุคือชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้น โดยสังคมไทยยกย่องและนับถือผู้สูงอายุเหล่านี้ว่าเป็น      ปูชนียบุคคล เป็นบุคคลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อสังคม เป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตมาอย่างยาวนาน ทำคุณประโยนช์อย่างมากมายให้กับคนรุ่นหลัง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุกว่า 12 ล้านคน และบุคคลในช่วงวัยนี้ เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเสื่อมถอยลงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายมีทั้งที่มองเห็นภายนอกและระบบภายในที่มองไม่เห็น สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ ทำให้ซึมเศร้า วิตกกังวล เหงา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจจึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ดังนั้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความสุข ไม่พบกับปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวผู้สูงอายุเอง ผู้สูงอายุควรดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตด้วยการน้อมนำหลักภาวนาในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน คือหลักภาวนา 4 ประกอบด้วย กายภาวนา คือการดูแลตัวเองด้านกายภาพด้านกายภาพ ศีลภาวนา คือการดูแลตนเองด้านสัมพันธภาพกับผู้อื่น จิตภาวนา คือการดูแลสภาวะจิตใจตนเอง และด้านปัญญาภาวนา คือการคิดพิจารณาทุกสิ่งอย่างรอบคอบ มีเหตุผล ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีงามตามคุณลักษณะ 4 ดี คือร่างกายดี พฤติกรรมดี จิตใจดี และปัญญาดี  ส่งผลให้ชีวิตพบกับความสุข และความเจริญงอกงาม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Anantaprayoon, A. (2019). “A Model of Developing the Mediators by Buddhist Peaceful Means: A Case Study of Chonburi Court”. (Doctoral Dissertation). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyala University. Ayutthaya.

Bureau of Health Promotion. (2011). Long-term Health Care for the Elderly. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand Printing.

Bureau of Health Promotion. (2013). Home Care for Older Persons in Communities Handbook. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand Printing.

Phormpuk, C. (2013). Aging Society in Thailand. The Secretariat of the Senate Academic Article, 3(16), 1–19.

Department of Health. (2013). Elderly Health Care Promotion Handbook. Bangkok: The War Veterans Organization of Thailand Printing.

Department of Mental Health. (2015). A Mental Health Care Guideline for Preventing Mental Illness in Elderly (Edited Version). (4th ed.) Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand Press.

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2015). The Report of the Situation of the Elderly in Thailand B.E.2557. Bangkok: Amrin Printing and Publishing.

________. (2019). The Report of the Situation of the Elderly in Thailand B.E.2561. Nakhonpathom: Printery Co., Ltd.

Kimsuwannawong, P. (2011) “ The Hoslistic Health Care for Older Adults following Buddhist Concept” . (Doctoral Dissertation). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyala University. Ayutthaya.

National Statistics Office. (2011). Population and Housing Census 2010 in Watcharakorn Chewa sopit. Aging Society: The Changed Marketing Factor. Journal of MCU Nakhondhat, 6(1), 38–54.

Phra Bramagunabhorn (P.A. Payutto). (2003). Dictionary of Buddhism. Bangkok: MCU Press.

________. (2006). Buddhist Holistic Health. (11th ed.) Bangkok: Saha Thammamik.

________. (2009). Buddhist Principles. (11th ed.) Bangkok: MCU Press.

Phra Bramagunabhorn (P.A. Payutto). (2010). Dictionary of Buddhism. (18th ed.) Bangkok: MCU Press.

Phra Dhammapitaka (P.A. Payutto). (2003). Seeing Suffering but Being Happy (The Essence of Buddhism). (9th ed.) Bangkok: Dhammasarn.

PhraKhruBaidika Aphichat Dhammasuddho (Pornsuttichaipong). (2019). “The Process of Development for Active Aging by Bhavana 4’S”. Journal of MCU Nakhondhat, 6(10), 5612-5625.

PhraKhru Winaithorn-amnat Phonpanyo (Sawatdee). et al. (2018). “Development Model of the Mental Health of Buddhadhamma for the Old Aged People: A Case Study of Banprue Sub-District, Krasang District, Buriram Province”. Journal of Research and Development Buriram Rajabhat University, 13(2), 81-93.

Phramaha Hansa Dhammahaso (Nithiboonyakorn). (2011). Buddhist Peaceful Means: The Integration of Conflict Management Principles and Tools. Bangkok: 21 Century.

________. (2014). Buddhism and Modern Science. Phra Nakhon Si Ayutthaya: Mahachulalong kornrajavidyala University.

Phra Phuchitsa Panyapachoto. (2019). “The Enhancing the Health According to Buddhist Principles Training 4 of the Elderly in Yang Hom Subdistrict Khun Tan District Chiang Rai Province”. Journal of MCU Social Development, 4(1), 49-63.

Phramaha Phuen Kittisobhano. et al., (2019).The Buddhist Selective Factors Influencing toward the Elderly’s Psychological Well-Being. Journal of MCU Peace Studies, 7(3), 753–754.

Sasat, S. (2007). Nursing Care of Elderly: Problems and Solutions. (2nd ed.). Bangkok: ChulalongkornUniversity Press.

Thongjaroen, W. (2007). Gerontological Nursing Principal. (2nd ed.). Bangkok: Boonsiri Printing Co., Ltd.

Tungvinit, N. (2016). Integration of the Buddha Dhamma Principles and Holistic Healthcare of the Elderlies. Suan Prung, 32(2), 47–50.