จวงจื่อฉบับสมบูรณ์

Main Article Content

แม่ชี ธรรมอธิษฐาน พรบันดาลชัย

บทคัดย่อ

หนังสือที่จะนำมาวิจารณ์มีชื่อว่า “จวงจื่อฉบับสมบูรณ์” เป็นงานแปลและเรียบเรียงโดย สุรัติ ปรีชาธรรม ซึ่งเป็นหนังสือประเภทงานวรรณกรรมทางปรัชญาและศาสนา เป็นงานแปลและเรียบเรียงจากหนังสือจวงจื่อฉบับสมบูรณ์ที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน โดยใช้ต้นฉบับจากภาษาอังกฤษ คือ The Complete Works of Chung Tzu, Translated by Burton Watson, Columbia University Press, 1968. และเป็นฉบับหลักในการแปลที่ได้เทียบเคียงกับต้นฉบับอื่นๆ ทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ พิมพ์โดยสำนักพิมพ์บริษัท โอเพ่น โซไซตี้จำกัด ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 และฉบับนี้เป็นฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีจำนวน 524 หน้า ซึ่งผู้แปลมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งปันเนื้อหาสาระที่ได้รับความประทับใจจากแนวคิดของจวงจื่อสู่สังคมไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทวิจารณ์

References

Preechatham, S. (2013). The Complete Works of Chung Tzu. (2nd ed). Bangkok: Open Books.

Satha-arnan, S. (2013). Chinese current philosophy: arguments about natural power and tradition. (4th ed). Bangkok: Chulalongkorn University Press.