การพัฒนาวิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎกสำหรับนักศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Main Article Content

พระราชรัตนมงคล
มนตรี ยางธิสาร

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาวิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎกสำหรับนักศึกษาการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมในการใช้วิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎกสำหรับนักศึกษาการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชากรกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 32 รูป/คน โดยเจาะจงเอาทั้งชั้นเรียนและทดลองใช้วิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎก 1 ภาคเรียน เครื่องมือวิจัยได้แก่หน่วยการเรียนรู้สารัตถะในพระไตรปิฎก การทดสอบคะแนนหลังเรียนกับคะแนนก่อนเรียนแบบกลุ่มเดียว ตั้งเกณฑ์ความแตกต่างที่ระดับ 0.05 การหาประสิทธิภาพของวิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎก ตั้งเกณฑ์ที่ระดับ 80/80 (E1/E2) และประเมินความเหมาะสมของวิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎก โดยวิธีสนทนากลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนสารัตถะในพระไตรปิฎก จำนวน 12 รูป/คน  


        ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาวิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎกสำหรับนักศึกษาการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนี้ (1.1) ความต้องการพัฒนาวิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎกของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 3.73)  (1.2) คะแนนหลังเรียนและก่อนเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (1.3) ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ของวิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎกเท่ากับ 90.95 และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) ของวิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎกเท่ากับ 82.30 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (1.4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.57) (1.5) นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.63) และ 2) ผลการสนทนากลุ่มได้ข้อสรุปความเห็นของกลุ่มว่า การใช้วิธีสอนสารัตถะในพระไตรปิฎกมีความเหมาะสมในการนำไปไช้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.76)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Brahmawong, C. (2013). Developmental Testing of Media and Instructional Package. silpakorn educational research journal, 1.

Buasiri, A. (2016). Buddhist University in Thailand 4.0 Policy. Mahamakut Graduate School Journa, 110.

Faculty of Education Nakhon Pathom. (2013). Bachelor of Education Program in Teaching English. Nakhon Pathom: Faculty of Education.

Kansinkhonburee, J. (2016). The Academic Administration towards Education Quality. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 20.

Kornkhum, S. (2015). A learning process and curriculum development from the past. MBU Education Journal : Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 16.

Kunbunya, P., Butchayanont, S., Chaipayang, S., & Panyapa , R. (2018). Buddha Panidhana: The Buddha's Expectation on the Functioning of Buddhist Group. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 601.

Mahamakut Buddhist Universit. (2018). Course database with course code Mahamakut Buddhist University. Retrieved October 30, 2019, from http://ocdge.mbu.ac.th/program_list/

Mahamakut Buddhist University. (2012). University history. (M. B. University, Editor) Mahamakut Buddhist University. Retrieved March 28, 2020, form http://www.mbu.ac.th/index.php/aboutmbu/2012-11-14-02-25-50#.Xn9M0ogzZPY

Malcolm , S. (1980). The Modern Practice of Adult Education: From PedagogytoAndra gogy. New York: Cambridge, The Adult Education Company.

Manee, W. (2016). Knowledge Management. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 138.

Orapiriyaku, S. (2019). STEAM EDUCATION: Innovative Education Integrated into Learning Managemen. Journal of Research and Curriculum Developmen, 1.

Pattaragorranan, N. (2016). Science and Art of Teaching Andragogy. Journal of Education, Silpakorn University , 40.

Pattaragorranan, N., Rojsumrit, W., Sripairot, N., & Intarakamhang, U. (2013). The Development of Training Package Using Experiential Learning Process to Enhance the Public Consciousness of Red Cross Youth Volunteers. Journal of Behavioral Science, 24.

Peterson, D. (2019). Malcolm Knowles' Five Principles of Andragogy. Retrieved March 30, 2020, from https://www.thoughtco.com/principles-for-the-teacher-of-adults-31638

PhraMangaladhammavitan. et. al. (2017). The Satisfaction of Students on the Graduate Programs. Journal of Graduate Studies Review, 139.

PhraBoonsorm Paphassaro . (2017). Study of teaching principles as a toolfor the propagation of Buddhism. The Journal of Sirindhornparithat.

Phrakrusamuchumpol Intago. (2017). The Educational Administration Paradigm of the Graduate School of Mahamakut Buddhist University. Journal of Yanasangvorn Research Institute, 20.

Phramaha Boonna Thanaveero (Pratumchat). (2017). Happiness teaching. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 17.

Phramaha Chatchai Suchattajayo (Moonsarn). (2017). The Role to Jivaka Komarabhacca toword Buddhism. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 61.

Phramaha Paisit Aphijano (Jato). (2019). Human Resource Development in The Mahamakut Buddhist University in Accordance with The Threefold Training (Tisikkha). Journal of Yanasangvorn Research Institute, 1.

Phramongko;dhMMvidhn. (2017). The Buddhadhamma Application of Mahamakut Buddhist University Students. Journal of Yanasangvorn Research Institute, 1.

Phramongkoldhammavidhan. (2017). Dharma and lifestyle in Thailand 4.0. The Journal of Sirindhornparithat, 1.

Phrarajpatibhankoso, Phrakrusuteepariyatikosol, Sribantao, A., & Piaeia, K. (2019). A Potentiality Development of The Lecturers Faculty of Religion and Philosophy Mahamakut Buddhist University. Saeng Isan, 606.

Saengloetutha, J., & Maneerat, C. (2019). Classroom Action Research for Teaching Developmen. Journal of Research and Curriculum Development, 1.

Srinont, M. (2017). Analysis of the Learning Methods in 21st Century. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 139.

Srinont, M. (2017). Analytical Study of The Principles of Teaching according. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 122.

Srinont, M. (2017). Analytical Study of The Principles of Teaching according. MBU Education Journal: Faculty of Education Mahamakut Buddhist University, 122.

Thai Government. (1997). Mahamakut Buddhist University Act. Royal Thai Government Gazette, 5.

Vanichwattanaworachai, S. (2016). Differentiated Instruction. Journal of Education, SilpakornUniversity, 65.

Wijitwatchararak, K. (2016). Operational effectiveness of Mahamakut Buddhist University in Accordance with mission statements. Journal of Yanasangvorn Research Institute, 70.

Wongpibool, P. (2017). Active Learning. ournal of Yanasangvorn Research Institute, 327.

Yentour, S., & Yamkasikorn, M. (2019). Conceptual for Develop Noveland Adaptive Thinking Skills in Teacher Students. Journal of Research and Curriculum Developmen, 139.