ศาสตร์พระราชากับพุทธวิธีในการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนแสงจันทร์ จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

พระครูวิบูลสีลพรต อาสโภ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดศาสตร์แห่งพระราชาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์ และ 2) เพื่อศึกษาศาสตร์แห่งพระราชากับพุทธวิธีในการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านแสงจันทร์ การวิจัยในครั้งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากนั้นก็นำมาวิเคราะห์เรียบเรียงเชิงพรรณนา


ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวคิดศาสตร์แห่งพระราชาของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแสงจันทร์หลักการพึ่งพาตนเองเป็นคำสอนให้พึ่งตนเองซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางให้มุ่งเน้นให้พึ่งตนเองในการทำมาหาเลี้ยงชีพในการสร้างฐานะแนวทางพัฒนาศาสตร์พระราชาคือพัฒนาแนวทางความเป็นอยู่ของคนในชุมชนมีความพอมีพอกิน รู้จักพึ่งพาตนเองได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน การพึ่งตนเอง รู้จักความพออยู่พอกินการประหยัดอดออมเป็นหนทางสู่รากฐานแห่งความสำเร็จการรู้จักคุณค่าเพื่อความยั่งยืน และ 2) วิเคราะห์ศาสตร์พระราชากับพุทธวิธีในการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์  หลักการพึ่งตนเองตามศาสตร์พระราชาเป็นหลักการคนในชุมชนพึ่งพาตนเองได้ พุทธวิธีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์พระราชาและเน้นการปฏิบัติจริงค้นหาความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อให้เกิดปัญญาและขยายผลสู่ผู้อื่น ชุมชนอื่นขยายเรือข่ายด้วยการสร้างกรรมดีสามารถพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นโดยการแสดงออกถึงศักยภาพแต่ละคนให้เกิดเป็นจุดเด่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Department of Religious Affairs, The Ministry of Culture. (2007). The Tripitaka for the Public. (2nd ed.). Bangkok: Agricultural Cooperative assembly of Thailand Limited.

Punyabal, D. (2017). 9 Root of The King’s Philosophy. Journal of the Association of Researchers, 22(2), 13-20.

Semaratana, A. (2017). The King’s Philosophy.The National Defense College of Thailand Journal, 59(1), 112-126.

Thatanon, T. (2013). The Role of Sub-District Administrative Organizations on Promotion of Living According to the Sufficiency Economy Philosophy in the Community: A Case Study of San Sub-District Administrative Organizations in Wiang-Sa District, Nan Province. (Master's Thesis). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Bangkok.

Office of the National Economic and Social Development Board (2016). Economic and Social development plan Tas 12 B.E. 2560 – 2564. Bangkok: Prime Minister's Office.

Mookpadit, M. (2005). An Analytical Study of H.M.The King’s Sufficiency Economy Philosophyand Buddhism. (Doctoral Dissertation). Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Bangkok.