อิทธิพลของการบริหารจัดการองค์กร การมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และการประเมินผล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ ในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม

Main Article Content

วรพล เพชรภูผา
ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
บุญศรี สุธีรชัย

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการองค์กร การมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ การประเมินผล และประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม 2) ศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการองค์กร การมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ และการประเมินผล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม และ 3) ศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิอย่างมีสัดส่วน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย (1) ผู้ประกอบธุรกิจในกรุงเทพมหานคร ที่เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ของสมาคมนายจ้างติดตั้งเครือข่ายสื่อสารไทย และ (2) ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ ประธานสภาองค์การนายจ้าง จำนวน 14 คน เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารจัดการองค์กร  การมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ การประเมินผล และประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ในการติดตั้งระบบสื่อสารโทรคมนาคม อยู่ในระดับสูง 2) การบริหารจัดการองค์กร การมีส่วนร่วม การจัดการความรู้ การประเมินผล และประสิทธิภาพการจัดการทุนมนุษย์ในการติดตั้งระบบ
โทรคมนาคม โดยการถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน นอกจากนี้ยังพบว่า การจัดการในทุกระดับ ต้องมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bianco, P., & Sipp, D. (2014). Regulation: Sell help not hope. Nature International weekly Journal, 510(7505), 336–337.

Bock, L. (2015). Work rules! Insights from inside Google that will transform how you live and lead. London: Hodder & Stoughton.

Cooper, A., Huscroft, J., Overstreet, R., & Hazen, B. (2016). Knowledge management for Logistics service providers: the role of learning culture. Industrial Management & Data Systems, 116(3), 584-602.

Dubrin, A. J., & Ireland, R. D. (1993). Management and organization (2nd ed.). Ohio: South Westem Publishing Company.

Jonathan, G. (2011). 100 Great Leadership ideas. England: Marshall Cavendish.

Mcleod, R. and G. Schell. (2001). Management Information System (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Mondy, R. W., & Noe, R. M. (2002). Human resource management. (8th ed.). New Jersey: Prentice Hall.

Rouillard, L.A. (2004). Goals and Goal Setting. London: Kogan.

Cheamchoy, P. (2019). Time Management with Buddhist Integration. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 2(3), 25-34.

Srikumun, R. (2019) . EAT Structure Ratchawinit School under the Office of the Primary Education Service Area Bangkok. Journal of Arts Management, 3(3), 153-162.

Srisakbangtoei, S. (2019). The Development of Information Technology in Phrathandongrangvitthayakharn School. Journal of MCU Buddhapanya Review, 4(3), 455-468.

Pokmontri. (2018) . Effective workflow. Retrieved December 26, 2018, from http://www.archeeptech.com/?p=499

Mowen, J. C., & Minor, M. (1998). Consumer Behavior. (5th ed.). New Jersey: Prentice-Hall.

Greenberg, Jerald and Baron, Robert A. (2003). Behavior in Organizations: Under Standing and

Managing the Human Side of Work. (8th ed.). Englewood: Prentice Hall.