ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคใต้

Main Article Content

ธนวัฒน์ พรหมจินดา
ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
จรัส อติวิทยาภรณ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคใต้  2) แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารและสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคใต้  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้าฝ่าย จำนวน 157 คน  ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย  คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์กับประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาภาคใต้ และผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ภาคใต้ รวมจำนวน 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา


           ผลการวิจัย พบว่า 1) ทักษะการบริหารในด้านทักษะความสัมพันธ์บุคคล ทักษะด้านความสามารถด้านการคิดการตัดสินใจ และทักษะด้านเทคนิคส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร อย่างมีนัยสำคัญนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) แนวทางในการพัฒนาผู้บริหารอาชีวศึกษาเอกชนควรนำทักษะการบริหารด้านความสามารถด้านการคิดและตัดสินใจ โดยผู้บริหารต้องมีแผนพัฒนา มีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์เพื่อสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารจัดการ จะต้องมีความชำนาญในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การวิจัยนี้จะทำให้ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนภาคใต้ ได้นำทักษะด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้เพื่อให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพสูง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cheamchoy, P. (2019). Time Management with Buddhist Integration. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 2(3), 25-34.

Eamsiriwong, O. (2008). Database Systems. Bangkok: SE-Education.

Eamsiriwong, O. (2011). Management Information Systems. Bangkok: SE-Education.

Kahn, H. (1974). Skills of an effective administer. Harvard Business Review, 52(5), 90-102.

Kenneth, C.L., & Janc, P. (2007). Essentials of business information systems. (3rd ed.). Boston: Addison Wesley.

Ministry of Education. (2007). Change Leadership Development Program to Support Decentralization for Educational Administrators and School Administrators. Nakhon Pathom: National Institute for Developmentof Teachers, Faculty Staff and educational personnel.

Office of the Vocational Education Commission. (2008). Vision and mission of Office of The Vocational Education Commission. Bangkok: Office of the Vocational Education Commission.

Srikumun, R. (2019). EAT Structure Ratchawinit School under the Office of the Primary Education Service Area Bangkok. Journal of Arts Management, 3(3), 153-162.

Srisakbangtoei, S. (2019). The Development of Information Technology in Phrathandongrangvitthayakharn School. Journal of MCU Buddhapanya Review, 4(3), 455-468.

Yamane, T. (1973). Statistics: An Introductory Analysis. (3th ed.). New York: Harper and Row Publication.