Published: 2020-01-25

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการศีลห้าในอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์

กาญจนา บุญเรือง, บุญทัน ดอกไธสง, สุริยา รักษาเมือง

39-53

STRATEGIC MANAGEMENT OF MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY

Det Chuchanat, Suphisan Phakdinaruenat, Sanit Sirivisitkul

89-102

THE BUDDHIST INTERGRATION OF RELIGIOUS PROPERTY MANAGEMENT OF MONESTRY IN BUDDHISM

Phramaha Sunan Sunandho, Phra Suthee Wirabandit (Chot Sanyeeyo), Phramaha Krisada Kittisobhano , Phrakhrabhavanawachirakun, Anuwat Krasang

117-128

แนวคิดและการปฏิบัติธรรมในลานนา

พระครูปรัยัติยานุสัตย์, บุณย์ นิลเกษ, เทพประวินท์ แสงราง, พระมหาชัยวิชิต (ชยาภินนฺโท), ทรงสิทธิ์ แสงทอง

129-136

การบริหารเวลาด้วยการบูรณาการตามพุทธศาสนา

พัชรี แช่มช้อย, สุวิญ รักสัตย์, สุเชาว์ พลอยชุม, พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทวุฑฺโฒ)

151-159

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN PAṬISAMBHIDĀMAGGA: THREEFOLD TRAINING DIMENSION

Pakpoom Srithaworn, Phrasrivinayaphon Sairung Inthawutho , Suchao Ploychum, Chamnong Kanthik

161-172

A MODEL OF VIRTUAL MORALITY PROMOTION FOR THE YOUTH OF BUDDHIST TEMPLES IN SINGBURI PROVINCE

Phrakru Sopit Suthatham, PhraUdomSitthiphon Kamphon Khunngaro, Surapon Suyaprom

173-183

THE MANAGEMENT OF THE RELIGIOUS STUDIES IN PALI OF SANGHA ADMINISTRATOR IN PHICHIT PROVINCE

PhramahaWiroj Virochano, Phraudomsitthinayok Kumphol Kunangkaro, PhramahaSunan Sunando

184-194

BUDDHIST METHODS FOR BUDDHISM PROPAGATION OF MONKS IN KAENG KHOI DISTRICT, SARABURI PROVINCE

Phra-athikanSurasak Sukhumalo (Khongmuang), PhramahaSunan Sunando

195-207

THE ROLES OF SANGHA ADMINISTRATORS FOR SUPPORT PEOPLE IN WANG SAI PHON DISTRICT, PHICHIT PROVINCE

PhrabaideekaSomkitd Nathasiro, PhraMahaKrisada Kittosopano, PhramahaSunan Sunando

246-255

THE ACCOUNTING MANAGEMENT FOR THE PUBLIC PROPERTY OF TEMPLES IN PHA NAKORN SRI AYUTTHAYA DISTRIC

PhraPrajirak Mahâpañño(Mekmok), Prasert Thilao, PhramahaKrisada Kittisobhano

256-266

THE MANAGEMENT OF THE COMMUNITY PRODUCT IN LINE WITH THE BUDDHIST WAY IN KANCHANABURI PROVINCE

PhraJitsil Hemarangsi(Apilukmontri), Praseat Thilao, PhrakhrusangkharakKiettisak Kittipañño

278-290

PROACTIVE ROLES FOR PROMOTING THE PEOPLE’S QUALITY OF LIFE IN CHONBURI PROVINCE

PhrakhruUdomthammaros (ChayutAsiñāno), Prasert Thilo, Surapon Suyaprom

291-300

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT WITHIN THE TEMPLES OF MONKS IN WANGNOI DISTRICT, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE

Phraathikansaman Kutadhummo, PhrapaladRaphin Buddhisaro, ramahaKritsada Kihttisobhano

301-309

DEVELOPMENT MODEL FOR EFFECTIVENESS OF COOPERATIVES MANAGEMENT ACCORDING TO BUDDHADHAMMA

Major Chatchaya Wongsan, Phrakhrusangkharakkiettisak Kittipañño, Boonton Dockthaisong

310-318

FACTORS’ EFFECTING HEALTH OF FARMERS IN MUANG DISTRICT, LAMPUN PROVINCE

Jukkaphong Poungngamchuen, Poonpat Poonnoy, Tonglian Buwjoom, Sasithorn Sang-U

319-331

A DEVELOPMENT OF TRAINING PROGRAM FOR MARKETERS IN 21st CENTURY VIA BUDDHIST PSYCHOLOGY

Janjaree Thanma, Kamalas Phoowachanathipong, Phrakrupipithpariyattikit (Chayan Seanboran)

332-348

COMMUNICATION FOR THE PROPAGATION BUDDHISM OF BUDDHIST MONKS IN NONGCHOK DISTRICT. BANGKOK

PhrakhruBowornkitkhunatharn (Anan Worapunyo) , Buddhisaro Buddhisaro , PhramahaKrisada Kittisobhano

419-431

THE ROLE OF KING MONGKUT IN IMPROVEMENT OF BUDDHISM IN THAILAND

Pojanart Supangool, Suchao Ploychum, Phramaha Boonsri Ñānฺavudฺdฺho, Phra Srivinyaporn (Sairung Indavudho)

228-236

A MECHANISM OF TOURISM MANAGEMENT IN COMMUNITY BY RELIGIONS DIMENSION AT AYUTTHAYA

Phrakhruwinaithorn Ek Jinavamso, Phramaha Krisada Kittisobhano , Phrapalad Pradisist Thitabho

531-546

การจัดการความสามารถตามการจัดองค์กรตามหลักการพระพุทธศาสนา

สมปอง สุวรรณภูมา, พระมหาสุชาติ อนาลโย, อุดร เขียวอ่อน, ทองดี ศรีตระการ

29-37

ผู้นำของสถาบันการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพระพุทธศาสนา

ช่วงโชติ พันธุเวช, พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน, บุญมี พรรษา, พระมหาประเสริฐ ฐาวโร

143-150

การรับรู้ในกถาวัตถุ

ปัญญา เสนาเวียง, หอมหวล บัวระภา

161-167

THE QUALITY OF LIFE WITH ZEN

Phradhepsinghavarajarn (Sophon Yodkumpa)

349-367

Buddhism in Myanmar : Sect, Controlling, and Priest’s Ranks

Mallika Phumathon, Direk Duangloy, Vorapot Wisetsiri, Phrapalad Raphin Buddhisaro

441-458

RURAL DEVELOPMENT ACCORDING TO ROYAL INITIATIVE "SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY"

PhrakhrusangharakChakkit Bhuripañño, Phrakhrusripariyattayarak, Phramaha Prakasit Sirimedho

237-245

Buddhist Thai Temples' Financial Management: The Congruence of Good Governance Principles [Monetary Management Directions Religious property during the transition]

Phra Sutheevirabundith (Show Tassaneeyo) , Phramaha Sunan Sunundo, Phramahakissada Kittisophano, Ratthapol Yenjaima, Phongphat Chittanuruk, Prasert Thilao

505-518