เผยแพร่แล้ว: 2020-01-25

ACHIEVED OUTCOMES OF THE FIVE PRECEPTS PROJECT IN LAMPAIMAT DISTRICT BURIRAM PROVINCE

Kanchana Boonrueang, Boonton Dockthaisong, Suriya Raksamueng

39-53

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ศิรดา พิริยะชัยวรกุล, อุดม จำรัสพันธุ์, พิชญ์ ฉายายนต์, ธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์

67-79

การจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เดช ชูจันอัด, สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล

89-102

รูปแบบการจัดการทุนมนุษย์เชิงพุทธขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์

ภาราดร อมรเวที, เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ, สุรินทร์ นิยมางกูร

103-115

พุทธบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา

พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระครูภาวนาวชิรคุณ, อนุวัต กระสังข์

117-128

CONCEPT AND PRACTICE OF MEDITATION IN LANNA

Phrakhrupariyattiyanusath, Boon Nilaket, Thepprawin Chanraeng, PhramahaChaiwichitJayãbhinando (Sopharat), Songsirm Seangthong

129-136

TIME MANAGEMENT WITH BUDDHIST INTEGRATION

Patcharee Cheamchoy, Suvin Ruksak, Suchao Ploychum, Phra Srivinyaporn (Sairung Indavudho)

151-159

การจัดการความรู้ในปฏิสัมภิทามรรค: มิติไตรสิกขา

ภาคภูมิ ศรีถาวร ศรีถาวร, พระศรีวินยาภรณ์ สายรุ้ง อินฺทาวุโธ, สุเชาวน์ พลอยชุม, จำนง คันธิก

161-172

รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน ของวัดในจังหวัดสิงห์บุรี

พระครูโสภิตสัทธาธรรม, พระอุดมสิทธินายก กำพล คุณงฺกโร, สุรพล สุยะพรหม

173-183

การบริหารจัดการด้านศาสนศึกษาแผนกบาลีของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิจิตร

พระมหาวิโรจน์ วิโรจโน, พระอุดมสิทธินายก กำพล คุณงฺกโร, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

184-194

เทศนาวิธีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

พระอธิการสุรศักดิ์ สุขุมาโล(คงเมือง), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

195-207

บทบาทของพระสังฆาธิการในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

พระใบฎีกาสมคิด นาถสีโล, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

246-255

การจัดทำบัญชีเพื่อการจัดการศาสนสมบัติของวัด ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา

พระประจิรักษ์ มหาปญฺโญ(เมฆหมอก), ประเสริฐ ธิลาว, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

256-266

การป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกลไกพุทธบูรณาการ

ศุภเยาว์ นาคเงินทอง, พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, อภินันท์ จันตะนี

267-277

การจัดการสินค้าชุมชนตามวิถีพุทธในจังหวัดกาญจนบุรี

พระจิตศิลป์ เหมรํสี (อภิรักษ์มนตรี), ประเสริฐ ธิลาว, พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ

278-290

บทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดชลบุรี

พระครูอุดมธรรมรส อสิญาโณ , ประเสริฐ ธิลาว, สุรพล สุยะพรหม

291-300

การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดของพระสังฆาธิการในอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระอธิการสมาน กนฺตธมฺโม, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

301-309

รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิผล ตามหลักพุทธธรรม

พันตรีหญิงชัชญา วงศ์สรรค์, พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ (สุขเหลือง), บุญทัน ดอกไธสง

310-318

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของเกษรกรอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

จักรพงษ์ พวงงามชื่น, พูนพัฒน์ พูนน้อย, ทองเลียน บัวจูม, ศศิธร สังข์อู

319-331

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อสร้างสมรรถนะนักการตลาด ในศตวรรษที่ 21 ตามแนวพุทธจิตวิทยา

จรรจารีย์ ธรรมา, กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, พระครูพิพิธปริยัติกิจ (ชยันต์ แสนโบราณ)

332-348

SELECTIVE EXPOSURE, USES AND NEEDS OF INFORMATION ON BUDDHISM FOR THAI BUDDHIST

ณัฐพงษ์ จตุรชาติสุคนธ์

379-386

การสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

พระครูบวรกิจคุณาธาร (อนันต์ วรปญฺโญ) , พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ

419-431

การปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาทธรรมของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สุรเชฐ ตอรัมย์, พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ (สุขเหลือง), ธิติวุฒิ หมั่นมี

432-440

บทบาทของกษัตริย์ในการอุปถัมภ์ พุทธศาสนาในประเทศไทย

พจนารถ สุพรรณกูล, สุเชาว์ พลอยชุม, พระมหาบุญศรี ญาณวุฑฺโฒ, พระศรีวินยาภรณ์ (สายรุ้ง อินฺทาวุโธ)

228-236

กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชน ผ่านมิติศาสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, พระปลัดประดิสิษฐ์ ฐิตาโภ

531-546

TALENT MANAGEMENT IN ORGANIZATION ACCORDING TO THE BUDDHIST PRINCIPLES.

Sompong Suwannaphuma, Phramaha Suchat Analayo, Udorn Khiewon, Thongdee Sritragarn

29-37

LAND OF BUDDHADHAMMA AND PEOPLE IN PEACE

Phramaha Boonsook Suddhiyano

137-142

THE LEADERS OF EDUCATIONAL INSTITUTION IN THE GLOBALIZATION ACCORDING TO THE BUDDHISM

Chuangchote Bhuntuvech, Phramaha Yannawat Thitavaḍḍhano, Boonmee Pansa, Phramaha Prasert Thavaro

143-150

PERCEPTION IN KATHĀVATTHU

Panya Senawiang, Homhuan Buarabha

161-167

คุณภาพชีวิตกับเซน

พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ ยอดจำปา)

349-367

พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า : นิกาย การปกครอง และสมณศักดิ์

มัลลิกา ภูมะธน, ดิเรก ด้วงลอย, วรพจน์ วิเศษศิริ, พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร

441-458

การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, พระครูศรีปริยัตยารักษ์, พระมหาประกาศิต สิริเมโธ

237-245

การบริหารการเงินของวัดในประเทศไทย : ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล ทิศทางการบริหารเงินวัด ทรัพย์สินพระศาสนาในช่วงกระแสเปลี่ยนผ่าน

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, พระมหากฤษฎา กิตติโสภโณ, รัฐพล เย็นใจมา, พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์, ประเสริฐ ธิลาว

505-518