ผู้นำของสถาบันการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ตามหลักพระพุทธศาสนา

Main Article Content

ช่วงโชติ พันธุเวช
พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน
บุญมี พรรษา
พระมหาประเสริฐ ฐาวโร

Abstract

The leadership was very important to organizational development and management because it could make the purpose of the organization to achieve the goals. Whether the organization was the public, the private, at the world level or at the local level, the leadership was very important because it made the different result. Some leadership managed a poor organization to be active organization and someone managed organization to have vision and the challenging forever. The leadership had to take the knowledge, thought, ability and the morality for working until it had proficiency as any knowledge such as budget, cultural and traditional preserving plan, good government and praising others. The leadership of educational institution in the globalization consisted of 1) ability, 2) mind, 3) team work and 4) honesty.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Academic Articles

References

Thongyoi Sangsinchai. Seven Sappurisadhammas, the seven qualities of a good man. Bangkok: Department of Religious Affairs printer. 1987.
Bin Mutukan. Phutthasat V.III. Bangkok: Mahamakut Buddhist University printer. 1992.
Phradhammakosachan (Prayura Dhammachito). Phutthavithiborihan. Bangkok: Mahachulalongkornratchavidyalaya printer. 1996.
Phradhammabitaka (P.A. Prayutto), Pravet Vasi, Anan Panyarachun and Sippanon Ketutat. The leadership. Bangkok: Matichon printer. 1998.
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). Thammanunchivit. Bagnkok: Department of Religious Affairs printer. 1994.
Phra Ratchadhammanidhet (Rabaeb Dhitiyano). Nithetthamma. Bangkok: Emitrading printer. 1993.
Office of the Education Council. Ruamkhitruamkhianpatirupkanrianrupuriansam kantisut. Bankok: Phikwankrapphik priter. 2000.