การพัฒนาชนบทตามแนวพระราชดำริ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

Main Article Content

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ
พระครูศรีปริยัตยารักษ์
พระมหาประกาศิต สิริเมโธ

บทคัดย่อ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) คือก่อตั้งขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้นรัฐบาลได้นำหลักการของ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มาใช้ในการการพัฒนาประเทศตั้งแต่บุคคลครอบครัวชุมชนสังคมจนถึงระดับประเทศเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยยืนหยัดอย่างมั่นคงและยั่งยืนพัฒนาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

Development Military Commander. (2007). Supreme Command Headquarters. The 45th
Anniversary of the Development Military Command.
Sumeth Tantivejjakul, (1988) "Rural Development by the Royal Initiative", Thai Encyclopedia
for Youth, Vol. 12,
Pridi Chotchuang, et al., (2003). Rural Development, Meaning, Patterns and Concepts in
Rural Development, 2
nd Edition. Bangkok: Bophit Printing Public Company
Limited.