เผยแพร่แล้ว: 2020-05-31

วิกฤตครอบครัวในสังคมไทย: ศึกษาและเสริมสร้างครอบครัวสันติสุขตามหลักฆราวาสธรรม

ปิ่นทิพย์ มโนสุจริตธรรม , พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส , รุ่งโรจน์ ศิริพันธ์

48-60

กระบวนการการบริหารจัดการสมาร์ทอะพาร์ตเมนต์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักพุทธสันติวิธี

สุกัญญา ชาญกสิคุปต์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

61-72

การวิเคราะห์หลักพุทธสันติวิธีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของนักศึกษาพยาบาล

ภิลักษณ์ชญา วัยวุฒิ, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, พระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที , พระเมธาวินัยรส

73-82

รูปแบบการพัฒนาสติเพื่อเสริมสร้างสันติสุขภาวะสำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิง

วริศดา พุกแก้ว, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส , ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

108-120

การพัฒนาร้านค้าชุมชนต้นแบบประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

ปราโมทย์ ยอดแก้ว, ศุภวรณ อภิชาติไตรสรณ์, รติวัลย์ วัฒนสิน, สมธีราภ์ พรมศิริ , นกุล ฤกษ์จริจุมพล

269-281

รูปแบบการสร้างสันติภาพของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)

พระครูมหาเจิตยารักษ์, พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

331-342