แนวทางการให้บริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

Main Article Content

พฤกษา แก้วสาร
นพดล พันธุ์พานิช

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการให้บริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานบัญชี หรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการ ซึ่งใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 153 คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก กับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 5 ท่าน เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาบัญชีธุรกิจ 5 ท่าน ผู้อำนวยการกองกำกับบัญชีธุรกิจ 1 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาและอ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการวิจัย พบว่า


แนวทางในการให้บริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย ได้แก่ องค์ประกอบในการให้บริการกระบวนการจัดการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพในการให้บริการของสำนักงานบัญชีคุณภาพในระดับสูง ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว ที่เข้าไปในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ และด้านความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของตัวแปรอิสระได้ 62.80% ด้วยความคลาดเคลื่อนของมาตรฐานการพยากรณ์เท่ากับ .229 จากการพยากรณ์ พบว่า ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบในการให้บริการกระบวนการจัดการของสำนักงานบัญชีคุณภาพมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความสะดวกรวดเร็ว และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chaiyapang, Chaikit-urachai & Phanpanich. (2016). The structural relationship of knowledge management with the organization of learning, organizational agility and competitive advantage of commercial banks in Thailand. Human Resource Management Program College of Management Studies Sripatum University Minister of Science (Humanities and Social Sciences), 10(3), 48-52.

Department of Business Development. (2018). Provides ivory-related business operators to be responsible for bookkeeping 2009. (n.p.)

Dharmniti accounting & tax. (2016). Summary of accounting reports to AEC. (n.p.)

Manimai. (2018). Quality and factors affecting quality control practices of Thai small and medium accounting firms. Modern management journal, 14(1), 28-32.

Phutachote. (2013). Organizational Behavior. (1st ed.). Bangkok: Chulalongkorn University.

Tantrakul. (2018). Knowledge management and learning development of adults in organizations. Retrieved March 10, 2019, from http://www.western.3ac.th/media/attachments/2018/10/03/22.pdf

Thomcharoen, Thawikul, Bangbon & Kitchangchol. (2018). Factors Influencing Business Risk Management of Logistics Service Providers by air. Academic Journal of the Pacific Institute of Management Science, 4(2).

Mueang, U. (2013). Journal of Graduate Studies Valaya Alongkorn Rajabhat University, 10(1).

Wisetasing. (2013). Accounting for Small and Medium-Sized Businesses in Pasicharoen Bangkok. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University.