กระบวนการการบริหารจัดการสมาร์ทอะพาร์ตเมนต์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักพุทธสันติวิธี

Main Article Content

สุกัญญา ชาญกสิคุปต์
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


         บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอกระบวนการการบริหารจัดการของสมาร์ทอะพาร์ตเมนต์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักพุทธสันติวิธีโดยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล 3 กลุ่ม จำนวน 25 คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะจำนวน 6 คน สรุปผลการศึกษาโดยวิธีอุปนัย


         ผลวิจัยพบว่า กระบวนการการบริหารจัดการของสมาร์ทอะพาร์ตเมนต์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักพุทธสันติวิธี การบริหารจัดการที่สัมฤทธิ์ผลต้องอาศัยการมีส่วนร่วม การสร้างพื้นที่การสื่อสารสองทางระหว่างเจ้าของธุรกิจกับผู้เช่า และผู้เช่ากับผู้เช่า การมีตัวแทนผู้เช่ามาร่วมประสานงาน การดำเนินกิจการต่างๆในการเชื่อมความสัมพันธ์ ทำให้เกิดการมีเป้าหมายร่วมกันคือ ความอบอุ่นใจ สบายใจ ปลอดภัยเหมือนอยู่บ้านตนเอง มีกัลยาณมิตรรับฟังเมื่อเกิดปัญหา ส่งผลให้ลดปัญหาความขัดแย้งและเกิดสังคมสันติสุข


          องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัย คือ “SMART APARTMENT MODEL” ประกอบด้วย S หมายถึง Structure  ได้แก่ โครงสร้างอาคาร/ความปลอดภัย/ระบบ M หมายถึง Management for peace ได้แก่ การบริหารจัดการเพื่อความสันติสุข A หมายถึง Awareness ได้แก่ ความสำนึกในการอยู่ร่วมกัน R หมายถึง Responsibility ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและT หมายถึง Technology ได้แก่ การนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยมีกลไกการพัฒนาด้านกายภาพและจิตภาพ คือ I-R-P-C ที่จะนำไปสู่สมาร์ทอะพาร์ตเมนต์ กล่าวคือ I หมายถึง Individual ได้แก่การพัฒนาคน  R หมายถึง Relation Node และ Responsibility P หมายถึง Physical ได้แก่การพัฒนาทางด้านกายภาพ C หมายถึง Communication for peace ได้แก่การสื่อสารเพื่อสันติสุข ซึ่งกลไกนี้เป็น Duo Action

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Areyasripong, A. (2019). M.D.SMC Property soft Ltd. Focus group. January, 13.

Bunnak, T. (2019). Architect, President of Prema vista construction Co.,Ltd.. Interview. December, 6.

Kotler, P. (2003). Marketing Management analysis, planning, implementation, and control. (9th ed.). New Jersey: A Simon & Schuster company.

Na Nakorn, S. (2018). Communication process for strengthening the peace organization by Buddhist peace methods. Dussertation Doctor of Philosophy (Peace Studies). Graduate School. Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Nipawan, W. (2019). Concept and meaning of administration and management. Retrieved July 2, 2019, from http://www.wiruch.com/articles.

Phathuangrattana, C. (2019). Academic experts Office of Peaceful Methods and Good Governance King Prajadhipok's Institute. Interview. November, 26.

Phra Medhavinaiyaros. (2019), Vice President for Academic Affairs Mahamakut Buddhist University. Interview. November, 26.

Phramaha Boonlert Ainthaponno. (2019). Lecture of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Focus group. January, 13.

Pramaha Weerasak Apinantavatee, (2019). Lecture of Peace Studies program of Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Interview. November, 26.

Plansombun, P. (2019). Lecturer of Buddhist Psychology Program Faculty of Humanities Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Focus group. January, 13.

Rattanaphan, P. (2019). Engineer, Chairman of Inno Group Company Ltd. Focus group. January, 13.

Sutthiprapa, S. (2019). Lecturer of Environmental Health Faculty of Public Health and Environment Pathum Thani University. Focus group. January, 13.

Thai Health Promotion Foundation. (2017). MPs join hands with Bangkok-LPN to build leaders to create happiness in the high-rise community. Thai Health Promotion Foundation. Retrieved June 2, 2017, from http://www.thaihealth.or.th.

Thairath. (2018). Suicide building jump. Thairath online. Retrieved June 20, 2018, from https://www.thairath.co.th/news/crime/1313357.