คลังสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการใช้ภาษาไทยอย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาในหลากหลายบริบท: การเมืองการปกครอง สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม การบันเทิง และ เศรษฐกิจ

Main Article Content

จนัญญา งามเนตร
มธุรส จงชัยกิจ

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สืบค้นรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการใช้ภาษาไทยที่มีการบิดเบือนความหมายในหลากหลายบริบท; 2) พัฒนาคลังสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้ภาษาไทยอย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาในหลากหลายบริบท: การเมืองการปกครอง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม การบันเทิง และเศรษฐกิจ; 3) ศึกษาผลการใช้คลังสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้ภาษาไทยอย่างรู้เท่าทันฯ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีที่กรอบการวิจัย ได้แก่ แนวคิดด้านประโยชน์ของคลังข้อมูลภาษา การวิเคราะห์ความหมายและการประยุกต์ใช้ไอที พื้นที่วิจัยคือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่งในกรุงเทพฯ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาไทย 10 คน และนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาไทย 100 คน เครื่องมือวิจัย คือ ตารางวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างการใช้ภาษา โปรแกรม Blogger.com-Google Form แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์สำหรับผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมประเมินตนและแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่า S.D. การวิเคราะห์เนื้อหาและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา


ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลสารสนเทศด้านการใช้ภาษาไทย 20 ตัวอย่าง ได้รับการคัดเลือกจัดกลุ่ม วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมใน 4 บริบท ๆ ละ 5 ตัวอย่าง คือ การเมืองการปกครอง สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม การบันเทิง และเศรษฐกิจ ด้วยความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 70; 2) คลังสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ฯ ได้รับการพัฒนาในรูปแบบเว็บบล็อกที่มี 5 เมนูหลัก ตั้งอยู่ที่ URL: https://thaibyjananya.blogspot.com/ ; 3) ผลการใช้คลังสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ฯ แสดงถึงความสำเร็จของนักศึกษาในการทำกิจกรรมประเมินตนเอง ทั้งแบบทดสอบปรนัยและปลายเปิด โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมากทั้งด้านเนื้อหา-ประโยชน์ใช้สอยและด้านรูปแบบ-การนำเสนอคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.48 และ 4.35 ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cheonchom, S. (2019). Thai political weblog and political communication. Journal of Information Science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University, 37(4), 72-91.

Chinodom, S. (2007). Experience about creating IT systems Knowledge Management [Slides]. Chon Buri: Burapha University.

Hymes, D. (1972). On communicative competence. Retrieved Jan 2, 2020, from https://pdfs.semanticscholar.org/45cf/13d5ec5446a5cf1d3fcd4de7423a29f77cf1.pdf.

Kennedy, G. (2001). Learning with Corpora Edited by Guy Aston. Italy: Athelstan.

Malithong, K. (1999). Create website pages and web graphics. Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Mongkolsukhontharak, S. (1996). Development of the Self-study Package on Nursing Process for First Year Nursing Students at the Diploma of Nursing Program (Equivalent to Bachelor's degree). Thesis Master of Education (Nursing Education Branch). Chulalongkorn University.

Mullikamas, K. (2008). Keynote Address on the Use of Thai Language in Present in the Use of Thai Language in Present. Bangkok: MCU Press.

Naksakul, K. (2008). National Seminar on National Thai Language Day: Solving Thai Crisis. Bangkok: Thai Language Teachers Association of Thailand.

________. (2008). Dialogue on the Use of Thai Language in Present in the Use of Thai Language in Present. Bangkok: MCU Press.

National Thai Language Day Organizing Committee. (2007). National Thai Language Day 2007. Bangkok: Faculty of Arts Chulalongkorn University.

Nilsuk, P. (2009). Weblog: Technology for Knowledge Management. Journal of Technical Education Development. 21(69), 18-24.

Panich, W. (2008). Knowledge Management: The practical version. Bangkok: Heart Health.

Phantumetha, B. (2012). Thai language characteristics. Bangkok: Ramkhamhaeng University Press.

Phopeng, R. (2011).Thai language for career 2. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Phra Dhankittivon. (2008). Dialogue on current Thai language use in current Thai language use, Bangkok: MCU Press.

Posakrisana, P. (2011). Characteristics of Thai language. (8th ed.). Bangkok: Ruamasan (1977).

Prabphang, K. (2006). Language teachers and roles that need to be changed. Retrieved April 20, 2015, from http://~pioneer.chula.ac.th/pkanchan/html/cv.htm.

Prasithrathsint, A. (2013). Socialinguistics. (5th ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Rattanaworaphas, P. (2009). Development of knowledge base on English writing skills for bachelor degree level. Dissertation Doctor of Education (Curriculum and Instruction). Kasetsart University.

Sakrungpongsakun, S. (2006). Information system and knowledge management technology. Bangkok: SE-EDUCATION PCL.

Si Sa-at, B. (2002). Preliminary research. (7th ed.). Bangkok: Suwiriyasarn.

Somprayoon, W. (2010). Teaching Thai Language. Bangkok: Dokyawichakan Publishing Co., Ltd.

Tharatikanon, T. (2010). Using a Blog to enhance teaching and learning, A case study of Creative Writing for Communication Arts. Faculty of Arts, The Far Eastern University. Chiang Mai: The Far Eastern University.

Trudgill, P. (1974). Linguistic change and diffusion: Description and explanation in sociolinguistic dialect geography. Language in Society, 3(2), 215-246. doi:10.1017/S0047404500004358 Retrieved Jan 4, 2020, from

https://www.cambridge.org/core/journals/languageinsociety/issue/8EA9AE6A282F81AC5D89B2C15A95E47E.

Vamayi, V. et. al. (2017). Knowledge Management by Recording Data on Blog and Summary Techniques for The Student’s Intention Development. Rajabhat Academic 2017: National Research Presentation Report on Science and Social Sciences, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, 2017(2), 3-8.

Wangfaikaew, K. (2012). A study of learning and real application in educational innovation course of the learners at Monk Affairs Administration Curriculum, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phayao campus. Phayao: Mahachulalongkornrajavidyalaya University Phayao campus.

William L. (1972). Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.