ความดีสากล 5 ประการ: หลักการต้านภัยโควิด-19ของพระธรรมกาย

Main Article Content

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

บทคัดย่อ

บทความนี้เขียนขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ของโรคติดต่อที่แพร่กระจายไปทุกภูมิภาคกว่า 180 ประเทศ และมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกหลายล้านคน
มีผู้เสียชีวิตหลายแสนราย สำหรับประเทศไทยได้รับความเสียหายทั้งในมิติของการดำเนินชีวิตของประชาชน สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพราะมาตรการรัฐที่ออกมาเพื่อควบคุมและป้องกันเชื้อโรค โดยเฉพาะการสั่งปิดกิจการบางประเภทชั่วคราว ทำให้ประชาชนบางส่วนตกงาน ไม่มีรายได้ เกิดความเครียด บางคนฆ่าตัวตาย กล่าวได้ว่าภัยน่ากลัวจากโรคโควิด-19 มีผลต่อกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นพิษทางใจกับผู้ที่มีความเปราะบางเพราะขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ บทความนี้ได้สะท้อนตัวอย่างแนวทางการสร้างพลังใจที่เข้มแข็งให้กับสาธุชนและเครือข่ายวัดพระธรรมกาย ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า ความดีสากล 5 ประการ หรือ UG 5 (Universal Goodness 5) ได้แก่ การรักษาความสะอาด ความมีระเบียบ ความสุภาพ การตรงเวลา และการมีสมาธิ ซึ่งเป็นแนวทางที่วัดพระธรรมกายนำมาใช้เพื่อการป้องกัน รักษา และฟื้นฟูกายใจ สอดคล้องกับหลักพุทธศาสนาว่าด้วยสัมปชัญญะ 4, บุญกิริยาวัตถุ 3, และภาวนา 4 เป็นการรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ให้ปลอดภัยจากโรคระบาดและผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

BBC Thai. (2020). Corona virus: source, symptoms, treatment and prevention of Covid-19. Retrieved April 22, 2020, from https://www.bbc.com/thai/features-51734255.

BBC Thai. (2020). Covid-19: When people choose to commit suicide because of lack of mention. Retrieved May 7, 2020, from https://www.bbc.com/thai/thailand-52562321.

Dailynews. (2020). Economic poisoning - TFRS 9 Pushing bad debts to close 500 billion baths. Retrieved May 18, 2020, from https://www.dailynews.co.th/economic/775168.

Department of Disease Control. (2020). Situation Report of Covid-19. Retrieved May 18, 2020, from https://covid19.ddc.moph.go.th/

Department of Mental Health. (2020). Online course: Taking care of the mind in Covid-19 crisis. Retrieved May 5, 2020, from https://www.dmh.go.th/covid19/audio/

Center for COVID-19 Situation Administation (CCSA). (2020). Press release information of the Covid-19 Situation Management Center. Retrieved March 25, 2020, from https://www.facebook.com/ThaiCovidCenter/

Covid Information Center. (2020). Covid-19 Thailand situation. Retrieved May 18, 2020, from https://twitter.com/Covid19Thailand/status/1262241063185465344/photo/1

Covid Information Center. (2020). New patients by area and overview. Retrieved April 24, 2020, from https://twitter.com/covid19thailand/status/1253620815624462336?s=21.

Dhamma Media Channel. (2013). Universal Goodness. Retrieved April 24, 2020, from https://dmc.tv/a16620.

Dhamma Media Channel. (2020). Timeline COVID-19 protection of Wat Phra Dhammakaya and the International Meditation Center around the World. Retrieved April 25, 2020, from https://dmc.tv/a26017.

Dhammakaya Foundation. (2018). 48 years of Wat Phra Dhammakaya. Bangkok: Rung Silp Printing (1977).

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press.

Matichon. (2020). Research shows Thai people commit suicide as much as the dead from Covid-19. Retrieved April 24, 2020, from https://www.matichon.co.th/politics/news_2155152.

Meditate Against Covid19 Channel. (2020). Meditate Against Covid19. Retrieved April 25, 2020, from https://www.youtube.com/channel/UCvdBvVBS0ytcSOeRU-VunNg.

Ministry of Finance. (2020). The remedial measures of 5,000 baht (3 months). Retrieved May 14, 2020, from www.เราไม่ทิ้งกัน.com

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2003). Dictionary of Buddhism. Bangkok: Religious Printing House, Office of National Buddhism.

Phragrupalad Suvatthanabodhigun (Somchai Thanavuddho, Ph.D.). (2020). UG 5 Against Covid-19. Retrieved April 22, 2020, from https://www.blockdit.com/articles/5e9feb7d56d12f0ca3f0c512/#.

Phrarajbhavanajahn (Phadet Dattajīvo). (2015). Universal goodness. Bangkok: O. Printing House.

Phravidesdhammabhorn (Bundit Varapanyo). (2020). President of Dhammakaya Foudation. Interview. April, 6.

PPTV. (2020). What’s Covid-19. Retrieved February 23, 2020, from https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/119368.

Ratchakitcha. (2020). Emergency situation announcement: According to the Emergency Management Act. Retrieved March 25, 2020, from http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/024/T_0001.PDF.

Royal Thai Goverment. (2020). Announcements and state orders. Retrieved March 12, 2020, from https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/27963

SCB. (2020). SCB EIC points to a crisis in the Covid-19 result in an increase of 3-5 million unemployed. Retrieved April 20, 2020, from https://www.ryt9.com/s/iq03/3116781.

Thairath. (2020). Summarize the symptoms of Covid-19 in the first stages, from the first day, how is it different from normal flu?. Retrieved March 20, 2020, from https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1799568.

Thairath. (2020). The Royal Society terminate “New Normal”. Retrieved May 14, 2020, from https://www.thairath.co.th/news/local/1843766.

The Medical Council of Thailand. (2020). Information for medical staff. Retrieved May 15, 2020, from https://tmc.or.th/covid19/download/pdf/tmc-covid19-19.pdf

World Health Organization. (2020). Q&A: Similarities and differences – COVID-19 and influenza. Retrieved March 20, 2020, from https://www.who.int/news-room/q-adetail/q-a-similarities-and-differences-covid-19-andinfluenza.

Worldmeters. (2020). Coronavirus Update. Retrieved May 15, 2020, from https://www.worldometers.info/coronavirus/.