การเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจการทำศัลยกรรมความงามของสตรี โดยหลักพุทธสันติวิธี

Main Article Content

กัญชรส สุขลิ้ม
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
พระเมธาวินัยรส

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหากระบวนการตัดสินใจการทำศัลยกรรมความงามของสตรีในสังคมไทย 2) เพื่อศึกษาการเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจการทำศัลยกรรมความงามของสตรีโดยหลักพุทธสันติวิธี 3) เพื่อนำเสนอการเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจการทำศัลยกรรมความงามของสตรีโดยหลักพุทธสันติวิธี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารและการวิจัยภาคสนาม ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 4 กลุ่ม จำนวน 18 ท่าน และการสนทนากลุ่มโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า


  1. สภาพปัจจุบันและปัญหากระบวนการตัดสินใจการทำศัลยกรรมความงามของสตรีในสังคมไทย 1) ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด/ยา 2) ความพิการ 3) เสียชีวิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ หัตถการต่าง ๆ และสถานประกอบการ

  2. กระบวนการตัดสินใจการทำศัลยกรรมความงามของสตรี มี 5 ขั้นตอน 1) การรับรู้ความต้องการหรือปัญหา 2) รวบรวมทางเลือกที่มีทั้งหมดออกมา 3) ศึกษาและกำหนดขอบเขตของแต่ละทางเลือก 4) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 5) ประเมินผลการตัดสินใจ โดยหลักพุทธสันติวิธีที่นำมาใช้ในกระบวนการตัดสินใจ ได้แก่ สติ ปรโตโฆสะ และโยนิโสมนสิการ

  3. การเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจการทำศัลยกรรมความงามของสตรีโดยหลักพุทธสันติวิธี พบว่า มีการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล 4 ประการ 1) บุคลิกภาพดี เช่น ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การแต่งกายที่สะอาด สุภาพ ถูกต้องตามกาละเทศะ ท่าทางและการเดินที่สง่าผ่าเผย และมารยาทงาม 2) พฤติกรรมดี เช่น การทำความดีทางกาย วาจา ใจ 3) จิตใจดี เช่น มีความรัก เมตตากรุณา กตัญญู เป็นมิตร มองโลกในแง่ดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 4) ปัญญาดี เช่น รู้จักผิดชอบชั่วดี มีเหตุผล

คำสำคัญ: กระบวนการตัดสินใจ; การทำศัลยกรรมความงามของสตรี; พุทธสันติวิธี

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonyakeat, K. (2019). The nurse of Krabi Public Health Office. Interview. October, 21.

Bunprakob, P. (2019). The teacherof Ammartpanichnukul School. Interview. October, 18.

Chalermchaikit, C. (2016). Integration of the Buddhist Enhancing the Aesthetic Value of Thai Women. Ph.D. Dissertation. Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Ibusiness Staff. (2019). Thai Trends World TOP 8 for plastic surgery reaching value 55 billion THB. Retrieved June 15, 2019, from https://women.mthai.com.

Kapok hilight Staff. (2019). Surgeon who made the chin reduction that caused to death of the young model changed the name of his illegal clinic–caused another patient to death Retrieved June 15, 2019, from https://women.mthai.com.

Kiranantawat, K. (2019). M.D. Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Interview. October, 25.

Krajangsaeng, K et al. (2018). Factors Analysis to Decision Making of Beauty Surgery Behavior of Workingwomen in Bangkok. Journal of Thonburi University. Vol. 12(28), 70-73.

Mahachulalongkorn University. (1996). Thai Tipitakas. Bangkok: MCU Press.

MThai News Staff. (2019). RIP young model died because of Chin Reduction. Retrieved June 11, 2019, from https://www.bbc.com/thai/thailand-40439947.

MThai News Staff. (2019). Young woman committed suicide after the illegal surgeon caused disfigurement of face. Retrieved June 1, 2019, from https://www.bbc.com/thai/thailand-40439947.

Panichkul, J. (2013). A Study of Beauty Surgery in Buddhist Perspectives. Master of Art (Buddhist Studies). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto). (201 5 ). Dictionary of Buddhism. Bangkok: Pli-tam Publishing.

Phra Pisan Visalo. (2019). Living like a Buddhist in the consumer era. Retrieved May 5, 2019, from www.visalo.org/article/budyooyang.htm.

Phramaha Hansa Dhammahāso. (2011). Buddhist Peaceful Mean: Integrating the Principles of Tools and Manage Conflicts. Bangkok: 21 Century.

Phramaha Hansa Dhammahāso. (2014 ). Buddhism and Modern Science. Ayutthaya: Mahachulalongkornrajavidalaya University.

Phramaha Sompol Dhammavitakko (Klinpetch). (2019). Abbot of Panuratprachasan Temble. Interview. October, 2019.

Phramaha Thawee Mahapanyo(Lalong). (2012). Beauty in Buddhism. Bangkok: Pappimpublishing.

Sinratchatanan, C. (2019). Thailand – Land of plastic surgery. Retrieved 11 May, 2019, from https://www.tmc.or.th/detail_news.php?news_id=691.

Sittipongpittaya, S. (2019). M.D of Krabi Hospital. Interview. October, 19.

Witchayachaiyasit, K. (2018). Decision-Making Process for Aesthetic Plastic Surgery Amongst Consumers. Thesis Master of Arts (Strategic Communications). Graduate School, Bangkok University.

Women mthai Staff. (2014). May Jiranan almost died due to severe sepsis after breast augmentation. Retrieved June 1 5, 2019, from https://women.mthai.com.

Wongsamut, N. (2019). Thai plastic surgery ranked world top 21-the most Popular is eyelid surgery. Retrieved June 11, 2019, from https://www.bbc.com/thai/thailand.