การศึกษาวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติเชิงพุทธบูรณาการ

Main Article Content

ธัช จันทรธัมมทัตต์
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอการศึกษาวิเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน              ขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) เชิงพุทธบูรณาการ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตำรา พระไตรปิฎก  การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง 3 กลุ่ม คือด้านเป้าหมาย    การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ด้านพระพุทธศาสนาเถรวาท                                   และด้านสันติภาพ รวม 12 ท่าน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มเฉพาะ และนำเสนอ                 ในลักษณะการพรรณนา


             ผลการวิจัยพบว่าวัตถุประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ   และหลักธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือความสงบสุข สันติของ                 มวลมนุษยชาติ โดยแนวคิดและกิจกรรมของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ      มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางกายภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการบริหารจัดการจากภาครัฐเป็นสำคัญขณะที่แนวทางของพระพุทธศาสนาเถรวาทมุ่งให้ความสำคัญกับการฝึกฝน     อบรมด้านจิตใจด้วยหลักธรรมที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี มุ่งที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก         หลักธรรมสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาคือ หลักภาวนา 4 ผลจากการบูรณาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพทั้ง 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการดังนี้      1) รับผิดชอบตนเองใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Responsibility) ดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง             ประกอบสัมมาชีพ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 2) พร้อมเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสังคมรอบข้าง (Harmony)        มีความเคารพมีระเบียบวินัย เปี่ยมด้วยน้ำใจ ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์ ดุจญาติมิตร 3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต   ด้วยสติ (Mindfulness) มองโลกในแง่บวก สร้างความฉลาดทางอารมณ์ มีสติกำกับความคิด มีเหตุผลกำกับอารมณ์  4) ศึกษาวิเคราะห์ด้วยปัญญา (Intelligence) เพียรศึกษาพิจารณาให้รู้จริง มองทะลุ                   ทั้งระบบ ครอบคลุมครบทั้งวงจร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1990). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU Press.

Charoen Pokph and Group. (2020). Sustainable Life. Retrieved February 15, 2020, from https://www.sustainablelife.co/.

Nuttavikhom P. (2019). Multi-disciplinary Environmental Researcher, Supporting Researcher for the Urban Future Project, at Thammasat University. Interview. December, 20.

Office of the National Anti-Corruption Commission. Good Governance. Retrieved February 15, 2020, from http://www.dsd.go.th/Content/upload/Hilight/File/487/487_File_Good%20governance_27032558131956_.pdf.

Phra Brahmabundit (Prayoon Thammajitto). (2019). Religions and Sustainable Development Goals (SDGs). (2nd ed.). Bangkok: Amarin Printing Company and Publishing Public Company Limited.

Thin, P. (1995). Public Administration Vocabulary. Bangkok: Chulalongkorn University Publisher.

Piriya, P. (2020). Sustainable Development Goals of The United Nations (SDGs). Retrieved February 15, 2020, from http://piriya-pholphirul.blogspot.com/2017/03/sustainabledevelopment-goalssdgs.html.

Sustainable Development Goals Knowledge Platform. (2020) Sustainable Development Goals, Retrieved February 15, 2020, from https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs.

Phra Promkhunaporn (P.A. Payutto). (2001). Buddha-Dharma (Extended Edition). (11th ed.). Bangkok: Duangkaw Publisher.