แนวคิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุภายใต้พุทธวิธีและกฏหมาย

Main Article Content

อุทัยวรรณ สุกิมานิล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวคิดการดูแลสุขภาพตนเองในผู้สูงอายุภายใต้หลักพุทธวิธีและกฎหมาย บทความนี้นำเสนอแนวปฏิบัติกิจกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักพุทธศาสนาได้แก่ หลักภาวนา 4 และพรหมวิหาร 4 ในการดูแลสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุด้วยพุทธวิธี 5 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถรักษาสมดุลและมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว บทความนี้ได้นำเสนอปฏิญญาสากลและกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุที่ควรทราบ ซึ่งผู้เขียนเสนอแนะให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้สูงอายุในด้านสุขภาพ ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพเสื่อมถอยต้องการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดูแลระยะยาว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Arlete, P.F. & Anita, L.N. (2015). Resilience in ageing: literature review. Cienc Saude Coletiva, 20(5), 1475-1491.

Bodharamik, N. (2018). The Values of Brahmaviharas in Thai society. Journal of Arts Management, 2(1), 1-10.

Collin, A.L., Goldman, N., & Rodriguez, G. (2008). Is positive well-being protective of mobility Limitations among older adults? The Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 6(3), 321-327.

Department of Elderly Affairs. (2019). Elderly Protection Act. Bangkok: Ministry of Social Development and Human Security.

Foundation of Thai Gerontology Research and Development Institute. (2019). Situation of the Thai Elderly 2018. Nakhonpathom: Printery Co.

George, LK. (2010). Still happy after all these years: research frontiers on subjective wellbeing in Later life. Journal of Gerontology, 65B (3), 331-339.

Gray, R. & Thongchareonphong, N. (2013). Factors affecting Elderly mental Health. Journal of Population, 3(2), 43-63. Retrieved February 8, 2020. From http://repository:Li.mahidol.ac.th/dspace/handle/123456789/2953rd. Mahidoluniversity.

Ministry of Social Development and Human Security. (2020). Protection of civil rights for human security According to the Constitution of the Kingdom of Thailand. Retrieved February 1, 2020 from https://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=8794.

Muangsakun, W. (2015). Development of a Potential Elderly Living with Active Ageing Concept. Journal of Social Research 38(2), 93-112.

National Statistics office. (2017). Situation of Thai Elderly. Bangkok: Duantula Publishing Company.

Office of Health Promotion. (2013). Thai Elderly Health Promotion, Department of Public Health. Nonthaburi: Ministry of Public Health.

Padvee Academy. (2014). Guidelines for Application Buddhist Principles of the Elderly. Retrieved January 30, 2020 from https://www.slideshare.net/padvee/ss35787078.

Phramaha Phuen Kittisobhano. (2019). The Buddhist Selective Factors Influencing toward the Elderly’s Psychological Well-being. Journal of MCU Peace studies. 7(3). 753-765.

Phra Bramagunabhorn (P.A. Payutto). (2009). Buddhist Principles. (11thed) Bangkok: MCU Press.

Phugkaew. V., Phramaha Hansa Dhammahaso & Wattanapra dith, k. (2018). Elderly WellBeing Promotion by Buddhist Peaceful Means. Journal of MCU Peace Studies, 7(3). 620.

Sawangchang, W. (2017). The Elderly Act (Issue3) B.E.2560. Retrieved February 1, 2020 from https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl.

Srithamrongsawat, S. (2011). The Role of private health insurance under the universal health insurance system. Retrieved February 8, 2020 from http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.apsx?NewsID=9500000072652.