รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยหลักพุทธสันติวิธี: ศึกษากรณีตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

ธปภัค บูรณะสิงห์
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน        โดยหลักพุทธสันติวิธีของตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้นำชุมชน ข้าราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 35 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วย 1) ผู้นำชุมชน คือ กำนัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 9 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 12 คน และผู้นำท้องถิ่น 2 คน 2) ข้าราชการ 4 คน 3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครังนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่ผ่านกระบวนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากในพื้นที่และนำมาวิเคราะห์เนื้อหาโดยเขียนบรรยายเชิงพรรณนา


ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยหลักพุทธสันติวิธีของ     ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ สามารถออกแบบมาเป็นรูปแบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท       ภาคประชาชนโดยหลักพุทธสันติวิธี ประกอบด้วย (1) หลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประกอบด้วย การสมัครใจของทุกฝ่าย การผ่อนปรนให้แก่กัน การฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคู่กรณี และการยุติคดีด้วยความพึงพอใจ (2) ขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยหลักพุทธสันติวิธี ประกอบด้วย วิเคราะห์ปัญหาตามหลักอริยสัจสี่ เปิดเวทีพูดคุยด้วยพรหมวิหาร จัดสานเสวนาแบบกัลยาณมิตร สร้างทางเลือกโดยไม่มีอคติสี่ และจบลงด้วยดีบนสามัคคีธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bernard, M. (2010). Dynamic in Conflict Resolution, translated by Banpot Tanteerawong (medical doctor) Bangkok : Kobfai.

Chatisakunrat, P. (2011). Peaceful Communication: Communication Manual for Restoring Relationship and Resolving a Conflict constructively, Bangkok: Semsikalai Publishing.

Chumpa, M. (2014). Constitution, (2nd ed.). Bangkok : Nititham.

Kumpan, P. (2014). Negotiation prior to pursue the case in the Court of Justice, Tourist case section, LL.M. Dissertation in Laws, Faculty of Laws, NIDA.

Limparangsri, S. (2017). Conflict exists?: Conflicts and Development, in Conflict Management, Complied and publicized by Office of Judicial Affairs, Office of the Court of Justice, Bangkok : Active Print Co., Ltd.

Moore, T. (2017). Mediation Ethics and Regulatory Framework, Journal of Mediation and Applied Conflict Analysis, 4(1), 543-551.

Nuyimsai, V. (2019). Model of Dispute Resolution by Buddhist Peaceful Mean: Dispute Resolution Center, Lawyer Council Bangkok, Dissertation on Buddhism. Dissertation Doctor of Philosophy (Peace Studies). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2003). Buddhist Dictionary Vocabulary Compilation Version, Edited Version. Part 1/additional, Bangkok: Thanatat Printing Company Co.,Ltd.

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2008). Buddhist Dictionary Dhamma Compilation Version, 16th version. Bangkok: SR Printing Mass Product Printing Company.

Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto). (2019). Eradication of Conflict: Laws - Politics - Economics by Buddhist Means, (online), Retrieved August 20, 2019, from http://watnyanaves.net/th/book_detail/438

Phra Phaisan Visalo. (2013). Mediation in Buddhism. in Religious Principles and Mediation Version 1.2, compiled and printed by Alternative Dispute Resolution Center Office for Dispute Resolution. Office of the Court of Justice. Bangkok: Active Print Co., Ltd.

Prateungrattana, C. (2016). Dispute Resolution by Mediator, Pathway to Build Understanding, personal academic paper, Prapokklao Institute.

PhraMaha hansa Dhammahaso. (2011). Buddhist Peaceful Means: Integration of Principles and Tools for Conflict Management, Bangkok: 21 Century Co., Ltd.

Pratheuangrattana, C. (2019). A Mediation Model by the Integration of Buddhist Peaceful Means: A Case Study of Phitsanulok Municipality, Dissertation of Doctor of Philosophy (Peace Studies). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Suksomjit, C. (2018). Rule of law and access to community justice: Community justice. Personal academic paper. Office of the Constutional Court.

Uprasert, P. (2008). Knowledge on alternative dispute resolution and negotiation stressing on actual need. lecturing handouts. Dissertation of Doctor of Philosophy (Peace Studies). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University, (copy).

Wongkamheang, S. (2019). Process in developing blueprint of legal advisor to advance peaceful sub-district: case study of Sawai Sub-district Prang Ku district, Sri Sa Ket province, Dissertation of Doctor of Philosophy(Peace Studies). Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Wattanasub, W. (2012). Conflict: Principles and tools to solve a problem, (4th ed.). Khon Khen: Klangnanawittaya Printing Company.

Yoopraseart, P. (2008). Psychological technique and Communication for Alternative Dispute Resolution, Bangkok