กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยของ นักบินอากาศยานเบาพิเศษร่มบิน ตามหลักพุทธสันติวิธี

Main Article Content

โอวาท พรหมพินิจ
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการใช้กระบวนการบังคับอากาศยานเบาพิเศษ
ให้ปลอดภัยตามหลักพุทธสันติวิธี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 4 กลุ่ม รวม 20 รูป/คน การทำสนทนากลุ่มเฉพาะจำนวน 6 รูป/คน และการนำรูปแบบไปฝึกปฏิบัติกับนักบินอากาศยานเบาพิเศษร่มบินจำนวน 15 คน โดยวิเคราะห์สรุปข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยวิธีอุปนัย


          ผลการวิจัยพบว่า การสร้างกระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะความปลอดภัยนักบินตามหลัก                  พุทธสันติวิธีเริ่มด้วยการมีสติมีโยนิโสมนสิการ คือ การตระหนักถึงคุณค่าชีวิต เพื่อทำให้เห็นคุณค่าของการเจริญสติในการพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านความปลอดภัย การมีกัลยาณมิตรในการช่วยระมัดระวังความปลอดภัยซึ่งกันและกัน การหมั่นตรวจเช็คสมรรถนะด้านความปลอดภัยด้วยหลักอิทธิบาท 4


          กระบวนการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความปลอดภัยสำหรับนักบินด้วยพุทธสันติวิธี มีระยะดำเนินการ 7 ขั้นตอน จากการศึกษาสังเคราะห์ได้ชุดฝึกปฏิบัติ SAPK Model ประกอบด้วย S -Satipatana คือ การมีสติสัมปชัญญะ ความระลึกได้ และ การรู้สึกตัวอยู่เสมอในความพร้อมของสุขภาพกาย สุขภาพใจ 
A-Awareness คือ การตระหนักถึงคุณค่าชีวิตโดยการรับฟังสื่อธรรมกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการเจริญสติก่อนเริ่มการบิน  P-Professional ความชำนาญ คือ ความสามารถและทักษะสมรรถนะด้านความปลอดภัยโดย ใช้แบบตรวจเช็คอุปกรณ์และความพร้อมให้เป็นอุปนิสัย  K- Kalayanamitta การเป็นกัลยาณมิตรของ
ครูฝึก และเพื่อนนักบิน ช่วยแนะนำและช่วยเตือนภัยเพื่อการบินที่ปลอดภัย ผลที่ได้จากชุดฝึกปฏิบัติการทำให้นักบินอากาศยานเบาพิเศษร่มบิน มีความระมัดระวัง ตรวจเช็คอุปกรณ์ ตรวจสภาพแวดล้อม และภูมิอากาศ สุขภาพกายและใจ ไม่ตกอยู่ในความประมาท

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Meunpookieow (2019). Gold medal athlete, Thai national team, Air Sports Association And aviation Thailand under royal patronage. Interview. October 31.

Phra Pramote wadakovido (2019). Lecturer of Peace Studies Program, Graduate school, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Interview. December 19.

Singsri, S. (2019) Parabolic Trainer Air Sports province Kalasin, & Air Sports Association and aviation Thailand under royal patronage. Interview. Desember 3.

Thairath. (2020). Paramotor crashin Sai Noi District, Nonthaburi Province. Retrieved March 4, 2020, from https://thairath.co.th

Weekend hobby. (2007). Korean paramotor pilot crashed. Kom Chat Leuk. Retrieved March 4, 2020, from https://Weekendhobby .com