รูปแบบการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การ โดยพุทธสันติวิธี ในธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Main Article Content

กนิษฐ์ วงศ์บุญมาก
พระราชปริยัติกวี
ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอรูปแบบการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การ โดยพุทธสันติวิธี ขององค์กรธุรกิจการเงิน ศึกษากรณี บมจ. ธนาคารกรุงไทย (สำนักงานใหญ่) ใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญจำนวน 9 กลุ่ม รวมทั้งสิ้นจำนวน 26 รูป/คน และตรวจสอบข้อมูลด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 รูป/คน และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อรูปแบบการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานธนาคารกรุงไทย ด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มตัวอย่าง 538 คน


ผลการวิจัยพบว่า ความผูกพันในองค์กรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจของพนักงานที่มีต่อองค์กร หลักสาราณียธรรม 6 เป็นพุทธสันติวิธีที่จะทำให้เกิดความผูกพันในองค์กร ทำให้สร้างคุณค่าด้านจิตใจโดยทุกคนเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน รูปแบบการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์การโดยพุทธสันติวิธี ในองค์กรธุรกิจการเงิน คือ SAR -4C Model’s UNITY FOR PEACE ซึ่งประกอบด้วย 1) ร่วมกันกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Share Vision) บนพื้นฐานหลักธรรมสาราณียธรรม 6 2) สภาพแวดล้อมในการทำงาน/บรรยากาศในการทำงานที่ดี (Atmosphere)  3) Reward & recognition หมายถึงการทำดีต้องมีคนเห็น ให้ขวัญกำลังใจ มีคนชื่นชม 4) Challenge ทำอย่างไรให้พนักงานรู้สึกว่างานของตนนั้นมีคุณค่า  มีความท้าทาย และมีความหมาย (Meaningful) 5) Communication  for Peace การสื่อความ การสื่อสารที่มีหลายช่องทาง หลายวิธี 6) 6) Compensation การบริหารค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และ (7) Cultural of Loving Kindness การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความรักความเมตตา ทั้งนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกรุงไทยที่มีต่อรูปแบบ SAR-4C พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.45) โดยสภาพแวดล้อมในการทำงาน/บรรยากาศในการทำงานที่ดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Krungthai Bank. (2020). About-KTB online. Krungthai Bank. Retrieved March 1, 2020, from https://krungthai.com/th/about-ktb/important-policy-direction

Krungthai Bank. (2020). Strategic Plans and Key operations. Krungthai Bank. Retrieved March 1, 2020, from https://krungthai.com/th/content/about-ktb/strategic-plans-and-keyoperations

Phramaha Boonsuk Suttiyano, (2019). Vice-Dean, Faculty of Education Mahachulalongkornrajavidyalaya University. Interview. December, 9.

Phramha Sompong Santacitto, (2019). Vice-Director, Language Institute of MCU. Interview. December, 9.

Jangpanich, Y., Phra Rajapariyatkavi & Wattanapradith, K. (2019). Peaceful Innovation for Promotion of Engagement in Organization. Journal of MCU Peace Studies, 7(supplemental issues), 46-66.

Samnagdee, P., (2013). Effective Factors on Organizational Commitment of Officers in Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khonkaen Campus. Thesis Master of Arts. Graduate School: Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Steers, R. M. (1977). Antecedents and Outcome of Organizational Commitment. Administrative Science Quarterly, 22(1), 46-56.