ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

Main Article Content

เกรียงไกร กาญจนคูหา
นิติ ผดุงชัย
รัฐชฎา ฤาแรง

บทคัดย่อ

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและมาตราทางกฎหมาย เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ 2) เพื่อศึกษาปัญหาของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนฯ ว่ามีปัญหาที่สำคัญอย่างไร 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยศึกษาเอกสารและวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก นักวิชาการกฎหมาย 3 ท่าน ผู้บริหารท้องถิ่น 3 ท่าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า 1. โดยหลักแล้วบุคคลใดกระทำผิด บุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดในผลของการกระทำของตนเอง ตามทฤษฎีว่าด้วยความรับผิดของผู้ทำละเมิดเอง แต่กรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดทางละเมิด ตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 กำหนดให้รับผิดเฉพาะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามสัดส่วนแห่งการกระทำความผิดเท่านั้น เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่


  1. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีปัญหาที่สำคัญ คือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อที่ 8 ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไว้ และ ปัญหาความ
    ไม่สอดคล้องกันของกฎหมายเรื่องการตีความการขยายระยะเวลา 1 ปี ของ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดฯ

 


มาตรา 10 วรรคสอง กับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 18 วรรคสอง จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาในการนำกฎหมายมาใช้


  1. ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า ควรแก้ไขกฎหมายโดยการกำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้มีความชัดเจน และต้องแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 18 วรรคสอง โดยกำหนดกรณีที่ต้องขยายระยะเวลา 1 ปี กับกรณีที่ไม่ต้องขยายระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหลักที่ให้อำนาจในการตราระเบียบดังกล่าว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Korat Provincial Administrative Organization. (2018). Manual for knowledge Management on Violations of Liability of Officials. Nakhon Ratchasima: Korat Provincial Administrative Organization

Dharmaniti, D. (2018) . Investigative style HR. Retrieved May 5, 2019 from https://www.dharmniti.co.th.

Sottipan, S. (2007). Explanation of violation law Handle work outside of Unworthy Order. Bangkok: Winyuchon Publication

Sukwong N. (2011). Some Observations About the Duration of the Call for Government Officials to Pay Compensation.Retrieved July 14, 2019, from www.publiclaw.net/publaw/view.aspx?id=1613.2554

The Comptroller General's Department. (2011). In the Case of Having to Jointly Appoint a Committee for Investigation of Liability for Violations.Retrieved July 14, 2019, form https://th.wikipedia.org/wiki.

Singsuwong, S. (2011). Problems of Appeals for Compensation Under the Law on Official Liability of Officials.Retrieved July 20, 2019, from http://public-law.net/publaw/view.aspx ?id=1612.