การส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์โดยพุทธสันติวิธี: ศึกษากรณีตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Main Article Content

สุระเชษฐ์ สุทธิบุตร
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และอุปสรรคการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน ด้วยการตลาดออนไลน์ในกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อศึกษากระบวนการการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 3) นำเสนอกระบวนการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ ตำบลสวายให้เป็นตำบลช่อสะอาดต้นแบบ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก จำนวน 19 คน วิเคราะห์ข้อมูล ตีความ ออกแบบและสร้างกระบวนการพัฒนาการตลาดออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า


  1. 1. สภาพปัญหาที่ส่งผลต่อการการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์คือ ปัญหาด้านทักษะในการสื่อสาร (communication skills) ปัญหาด้านความรู้ (knowledges) ปัญหาด้านทัศนคติ (Attitude) ขาดความความมั่นใจในตนเอง (self-confidence)

  2. กระบวนการการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการตลาดออนไลน์ ใช้หลักการกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจ 4 ขั้นตอน คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และประเมินผล และหลักพุทธสันติวิธี คือ ภาวนา 4 คือการเข้าถึงชุมชน สร้างคนในชุมชนให้มีอาชีพ มีเงินเก็บ มีความสุข เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือ  สามารถแก้ไขปัญหาได้ และรู้จักการทำงานเป็นทีม

3.การนำเสนอกระบวนการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชน พบว่า หลักพุทธสันติวิธี คือ หลักภาวนา 4 ที่ช่วยพัฒนาด้านปัญญาให้ตื่นรู้ รู้จักโลก เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม มีเจตจำนงหรือเจตนามีจิตที่เป็นด้านบวก และรู้จักคิดพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วยปัญญา 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Surasonthi, K. (1995). Introduction to Communication. Bangkok: Thammasat Printing House.

Klausmeier, Herbert J. & Ripple, R.E. (1971). Learning and Human Abilities Educationa lPsychology. 3rd ed, New York : Harper and Row.

Kongsat, S. & others. (2009) . An Applied Local Wisdom to Manage Water for Developing Riverside Community: A Case Study of the Lam Ta Kong River Basin. Journal of Sciences, 5(2): 134-138.

Mahachulalongkornrajavidyalaya University. (1996). Thai Tripitakas. Bangkok: MCU Press.

National Committee for Promotion and Coordination of Women. (1994) . Long-term Independent research report. Bangkok: Graduate Business University.

Nicola, W. (2011). Encouraging engagement in game-based learning. International Journal of Game-Based Learning, (1)1, 75-84.

Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto). (2003). Buddhism Dictionary Edition Compile dhamma. Bangkok.

Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto). (2005). Dictionary of Buddhism. 13th edition. Bangkok: S. R. Printing Ltd., Part.

Phra Dharmakosajan. (2006). Buddhist management methods. Bangkok: Printing house Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Phramaha Hansa Dhammahāso. (2011). Buddhist Peaceful Means:The Integration of Principles and Tools to Resolve Conflicts. Bangkok: 21 Century.

Rigby, D. and D Caceres. (2001). Organic farming and the Sustainability of Agricultural Systems. Agricultural Systems, 68(1), 21-40.

Sanyawiwath, S. (2011) , Economy self-sufficiency in rural areas. Bangkok: National Research Council of Thailand

Sisaket Statistical Office. (2018). Situation of the elderly in Sisaket 2018. Retrieved November 3, 2019, from http://urce:http://Sosisaket.nso.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=503:-2561&catid=105:2012-01-09-07-07-49Itemid.

Luengsurang, T. (2010) “ Customer’s satisfaction on Facebook fan page and official website. Thesis Master of Faculty of commerce and accountancy. Graduate School: Thammasat University

Wand, Y. and R. Weber. (2002). Research Commentary: Information System and Conceptual Modeling - A Research Agenda. Information System Research, 13(4): 363-376.