กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล