การพัฒนาร้านค้าชุมชนต้นแบบประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

Main Article Content

ปราโมทย์ ยอดแก้ว
ศุภวรณ อภิชาติไตรสรณ์
รติวัลย์ วัฒนสิน
สมธีราภ์ พรมศิริ
นกุล ฤกษ์จริจุมพล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อนำเสนอการพัฒนาต้นแบบร้านค้าชุมชนต้นแบบประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านส้มป่อย หมู่ 2 ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษโดยมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผู้ประกอบการ 35 ราย การฝึกปฏิบัติด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ประกอบการ 12 ราย และการทดสอบตลาดกับผู้บริโภค 50 ราย


ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาต้นแบบร้านค้าชุมชนต้นแบบต้องเริ่มต้นด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการใช้แอปพลิเคชัน POS ผลิตภัณฑ์การตลาดในชุมชนและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไข 2) แนวทางการพัฒนาของร้านค้าชุมชนประชารัฐ เริ่มต้นจากการพัฒนามนุษย์แรงจูงใจสวัสดิการและการส่งเสริมการตลาดและข้อมูล วิธีที่สำคัญคือการพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการร้านค้าซึ่งเป็นความช่วยเหลือในการจัดการสินค้าคงคลัง (สินค้าคงคลัง) การสร้างความไว้วางใจ ความถูกต้อง เป็นธรรม และการจัดการการดำเนินงานที่สะดวกรวดเร็ว 3) การพัฒนาต้นแบบของโมเดลร้านค้าชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิตอล "แอพพลิเคชั่นร้านค้าชุมชน" ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเรียนรู้ ปฏิบัติจริง และมีความเข้าใจในการจัดการคลังสินค้าและส่วนประสมการตลาด
4) การพัฒนารูปแบบการประเมินร้านค้าชุมชนต้นแบบจากการทดสอบตลาดลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างสูง
ในรูปแบบร้านค้าชุมชน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chara, S. ( 2 0 1 8 ) . Management Factors for Entrepreneurs of Blue Flag Stores in Nakhon Si Thammarat. Retrieved May 20, 2018, from http://www.ba-abstract.ru.ac.th/index.php/abstractData/viewIndex/378.ru

Chiangkhun, W. (2015). New economics for Life and Peaceful Ecosystem. Retrieved May 20, 2017, from http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/505908#sthash.j7tlpb2l.dpuf

Donkwa, K. (2013). Community Business Management Based on the Sufficiency Economy Philosophy. Nakhon Ratchasima: Sunaree University of Technology.

Khuntiwattanakul, S. (2015). Problems and Solution for Product Marketing Development of Professional Groups in Chatuchak District in order to Develop a Sustainable Business. Srinakharinwirot Business Journal. 6(1), 68-81.

Kulveset, G. & Manmart, L. (2015). The Roles of Community Shops with the Economic Community Development: A Case Study of Hin Tang Sub – District, Ban Phai District, Khon Kaen Province. Paper presented at the 15th National and International Conference of the Network of Graduate Study at Northern Rajabhat Universities. Nakhon Sawan University.

Mahatthanobon, W. (2013). China and Neosocialism. Retrieved March 11, 2020, from http://www.csc.ias.chula.ac.th/wp-content/uploads/2017/05/China-and-HumanSecurity_2556.pdf

Navakul, S. (2018). The Evaluation of Effectiveness of Chainat Farmer Market Project. Journal of Politics, Administration and Law, Burapha University. 10(2), 259-283.

Nitiwatthana, C. (2015). Guidelines to Promote the Marketing Strategies under the SelfSufficiency Economic Philosophy of the Community Enterprise in Samsung District, KhonKaen Province. Suthiparithat journal. 29(91), 220-238.

Sangwiset, T. (2013). Customer Satisfaction with the Renovation of 7-Eleven Shop. Paper presented at the 4th Hatyai National and International Conference. Hatyai University.

Sirisom, A. & Sangvatanachai, D. (2018). Na Pho Sub-district Community Flea Market, Kud Rang District, Maha Sarakham Province. Journal of Humanities and Social Sciences, MahaSarakham University. 37(3), 207- 221.

Siamrath. (2016). Government’s ‘Pracharath’ Strategy. Retrieved May 20, 2018, from http://www.siamrath.co.th/web/?q

Thailand 4.0 and Thai Economic Development. (2019). Benefits of Thailand 4.0. Retrieved May 20, 2018, from https://sites.google.com/site/adecmju4608/home/thiy-laend-4-0-caphathna-reuxng-di

THAI QUOTE. (2017). Government Fosters the Model of ‘Pracharath’ Shops and Markets for Community. Retrieved May 20, 2017, from: http://www.thaiquote.org/content/10123

Thamcai, A. (2019). The Evolution of Capitalism and Thai Capital Market during the Transition Period 1. Bangkokbiznews. Retrieved May 20, 2017, from: https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/648584https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/64

Wetchaninnart, W. (2014). Development of Integrated Marketing Communications to Enhance the Performance in Operations of Community Products PhaSook, Kumpawapee, Udonthani, Thailand. Journal of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University. 34(4), 126-139.