เผยแพร่แล้ว: 2020-05-31

พุทธนวัตกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดโดยผ่าน กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, แม่ชีสุดา โรจนอุทัย, รุ่งรัตน์ สุวนาคกุล , ชนิญญา ชัยสุวรรณ

814-827

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชนวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

พระปลัดประพจน์ สุปภาโต, พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, ทินกฤตพัชร์ รุ่งเมือง

828-840

รูปแบบเทคนิคการพูดสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานจิตอาสาโดยพุทธสันติวิธี

เมธประจักษ์ เติมกิจขจรสุข, พระปราโมทย์ วาทโกวิโท , พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

870-881

รูปแบบการพัฒนาสันติภาวะของผู้ต้องขังกระทำผิดซ้ำ กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

นภษร รัตนนันทชัย, พระปราโมทย์ วาทโกวิโท , พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส

882-896

ความโปร่งใสขององค์การธุรกิจไทยตามการรับรู้ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วิชิต สุรดินทร์กูร, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง , วรเดช จันทรศร

911-925

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานในสายงานสนับสนุน ของศาลยุติธรรม

อรรถสิทธิ์ ฐาปนะดิลก, วิภาวี พิจิตรบันดาล, วรวิทย์ จินดาพล , อนุชา ม่วงใหญ่

1011-1023

รูปแบบการขยายสาขาของวัดหนองป่าพง

พระครูโสภณชยาภิวัฒน์ อนาลโย, พระมหามิตร ฐิตปญโญ

1053-1060

รูปแบบการจัดงานบุญผะเหวดในฐานะทุนทางสังคม – วัฒนธรรมเชิงพุทธบูรณาการในอำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

พระครูวิบูลภัทโรภาส โอภาโส, พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ , พระโสภณพัฒนบัณฑิต

1061-1071

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนถนอมบุตร

ไพศาล บัวกล่ำ, พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ , ธนีนาฏ ณ สุนทร

1138-1151

รูปแบบการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ศาตรา ไหลประเสริฐ, จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ, ชมพูนุท โมราชาติ

1183-1193

เครือข่ายทางสังคม: กลไกการเสริมสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมโดยใช้หลักศีล 5

พระมหาประกาศิต สิริเมโธ, พระมหาอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ, พระถนัด วฑฺฒโน, พระมหาอานนท์ อานนฺโท , ธวัช หอมทวนลม

1194-1221

คานธี ความรู้ฉบับพกพา : GANDHI

ประทีป พืชทองหลาง, ปัทมาวดี ประพันธ์กุล

1222-1229