ความสำเร็จในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 4

Main Article Content

ศรุต ทำเลดี
ศิวัช ศรีโภคางกุล

บทคัดย่อ

บทความวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 4 และ 2) เพื่อทราบปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในกระบวนการจัดการหนี้นอกระบบของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรภาค 4 โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัย 3 วิธี คือ 1) การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การสัมภาษณ์ และ3) การสังเกต และเก็บข้อมูลโดยการจดบันทึก ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในการศึกษา โดยสามารถจำแนกออกเป็น 1. ผู้บังคับบัญชา หรือข้าราชการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 คน และ
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 23 คน รวม 24 คน


ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน คือ 1) ขั้นตอนการรับแจ้งความร้องทุกข์ 2) กระบวนการการสืบสวนหาข้อมูลในการทำรายงานสืบสวน 3) การสืบสวนทรัพย์สินของกลุ่มนายทุน เพื่อยึดหรืออายัด 4) จัดทำโครงข่ายความเชื่อมโยงของบุคคลในครอบครัวผู้ต้องหา รวมถึงจัดทำความเชื่อมโยงในการใช้โทรศัพท์ ในระบบ I2 (ไอทู) 5) การสืบสวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และ6) ขั้นตอนการเจรจาไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาหลัก ผู้วิจัยได้จำแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ 3 ด้าน คือ ด้านการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและการทำรายงานการสืบสวน ด้านแนวทางการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางคดี และด้านกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการคืนโฉนดที่ดิน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Anantasomboon, K. (n.d.). Protecting the rights and freedom of the people In case of inequality Problem of informal debt. Training Report for Law Form for Democracy, Class 1, Constitution College Office of the Constitutional Court.

Center for the Prevention and Suppression of Property Fraud by the People. (2018). Guidelines for establishing and proceeding with the grievance center Borrowing money by unfair contract, Provincial Police Region 4. Khon Kaen: Provincial Police Region 4.

ChamnianPhon, S. (2014). Informal debt and social justice. Proceedings of Social Sciences Research and Social Justice. Social research institute, Chulalongkorn University. Fiscal Policy Office. [n.d.]. Solution for informal debt integrated and sustainable. Retrieved February 11, 2020, from https://bit.ly/2HtSvhE.

GNews. (2020). Report of progress in solving informal debt problems in November 2019. Retrieved February 11, 2020, from https://gnews.apps.go.th/news?news=52995.

Jindawat, K. (2017). Problems and solutions of informal debt by the government. Retrieved February 11, 2020, from https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parcy_train/ewt_dl_link.php?nid=36054.

Monataraphadung, S. (2019). Situation and Solution for informal debt. Retrieved February 11, 2020, from https://www.senate.go.th/document/Ext21947/21947579_0002.PDF.

Michart, M. (2013). The complete research report on the Justice Policy Development Project for Solving the problem of informal debt. Bangkok: Faculty of Political Science Chulalongkorn University.

Phanchai, N. (2015). Loan Shark : Nano – Finance. Retrieved February 11, 2020, from http://202.122.40.193/handle/lirt/426727.

Sanguanprasit, C. (2019). Can the state solve the informal debt by providing a new 'loan' as a hope for Thais?. Retrieved February 13, 2020, from https://thestandard.co/informaldebt-solutions/.