คานธี ความรู้ฉบับพกพา : GANDHI คานธี ความรู้ฉบับพกพา : GANDHI

Main Article Content

Prateep Peuchthonglang

Abstract

มหาตมะ คานธีถือเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่เป็นทั้งผู้นำและผู้บริหารที่ดี เป็นผู้นำในการต่อต้านรัฐบาลผิวขาวด้วยวิธีสัตยาเคราะห์แบบอหิงสาจนประสบความสำเร็จ ทำให้ชาวผิวขาวและผิวสีมีสิทธิเท่าเทียมกัน นอกจากนี้มหาตมะ คานธียังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างประเทศอินเดียให้เป็นปึกแผ่นโดยนำเอาหลักทางศาสนาและการเมืองมารวมเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้ประเทศอินเดียมีเอกราชประชาธิปไตยมาถึงทุกวันนี้


          หนังสือเรื่อง คานธี : ความรู้ฉบับบพกพา ไม่เพียงแต่อธิบายถึงความสำเร็จทางการเมืองของประเทศอินเดียที่ถูกปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมของชาวผิวขาว แต่ยังได้อธิบายถึงชีวประวัติตั้งแต่เกิดจนถูกลอบสังหาร หลักอหิงสา วิถีชีวิต ปรัชญาความคิดของคานธี พร้อมวิเคราะห์ให้เห็นข้อจำกัดของแนวคิดเหล่านั้น อีกทั้งยังลงลึกไปถึงความเชื่อและศรัทธาของเขาด้วย คานธีเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ เขาสร้างแนวทางการดำรงตนผ่านการเชื่อมโยงและปรับใช้แนวคิดทางศาสนาและวัฒนธรรมต่าง ๆ และพัฒนาจนเป็นวิถีนำพาเขาไปสู่ความสำเร็จ


เนื่องจากหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าอย่างมากต่อการอ่านและครอบครอง ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้รับองค์ความรู้ใหม่ สร้างแรงบันดาลใจและฉีกมุมมองแนวคิดไปมากกว่าเดิม ขณะเดียวกันท้ายเล่มยังมีบทวิพากษ์แนวคิดและวิถีปฏิบัติของคานธีในบริบทสมัยใหม่ ผู้วิจารณ์จึงเลือกหนังสือเล่มนี้เพราะเป็นผลให้มองสิ่งเหล่านั้นด้วยมุมมองที่กว้างขึ้นและเป็นปัจจุบันมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Peuchthonglang, P. (2020). คานธี ความรู้ฉบับพกพา : GANDHI: คานธี ความรู้ฉบับพกพา : GANDHI. Journal of MCU Peace Studies, 8(3), 1222-1229. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/journal-peace/article/view/240930
Section
Book Review
Author Biography

Prateep Peuchthonglang, Rajamangala University of Technology Lanna, 128 Huay Kaew Road, Muang, Chiang Mai, Thailand, 50300

พธ.ด. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

ศษ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

พธ.บ. จิตวิทยา

References

ปาเรคห์ ภิกขุ. (2557). คานธี : ความรู้ฉบับพกพา. แปลโดย อลิสา สันตสมบัติ. กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์. หน้า 6-231