ISSN : 2539-6765 (Online) 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสนอและเผยแพร่บทความบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทรรศน์ และบทความพิเศษ ที่ได้มาตรฐานสู่สาธารณชน รวมทั้งยกระดับผลงานทางวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายถอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ  อย่างหลากหลาย  ทั้งนี้ เปิดรับบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สันติศึกษา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาชุมชม  การศึกษา  จิตวิทยา และรวมถึงสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีละ 7 ฉบับๆ 33 บทความ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน  ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งดเว้น : ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บางบทความ

2021-03-02

      เนื่องจากบทความที่จะเผยแพร่ ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting) และขั้นเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่  (Production) ทางวารสารได้ทำการงดเว้นไม่เผยแพร่บางบทความ หรือเลื่อนลำดับเผยแพร่บางบทความออกไปไม่มีกำหนด เพราะสาเหตุ ดังนี้  

      1. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบทความได้

      2. เจ้าของบทความ ไม่ยอมแก้ไขบทความตามคำแนะนำของวารสาร 

      3. เจ้าของบทความไม่มีสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่าบทความ

      4. ตรวจพบบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ทางวารสารตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทำการปรับปรุงแก้ไขแปลใหม่ เจ้าของบทความจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

      ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าของบทความ ที่จะต้องสนใจ ติดตาม สอบถาม ความก้าวหน้าของบทความของตนเองเป็นระยะๆ

     

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

2021-02-17

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

          วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ได้อัปเดตรูปแบบการอ้างอิงของวารสารฯ เพื่อให้บทความมีคุณภาพ และมีรูปแบบมาตรฐานที่เหมือนกัน กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  จึงได้ปรับปรุงกำหนดเงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับบทความ และรูปแบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น  โดยกำหนดตัวอย่างให้เห็นชัดเจน  พร้อมทั้งคำอธิบายที่เข้าใจง่าย  ทั้งนี้ได้อาศัยหลักเกณฑ์ตามรูปแบบของ APA 6th edition  คลิกดูตัวอย่างอ้างอิง

          วารวารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและรูปแบบบทความ เช่น บทคัดย่อไม่เกิน 500 คำ, จำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า ปีละ  7 ฉบับๆ  33 บทความ เพื่อให้เอื้อกับบทความประเภทโครงการวิจัยชุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ เป็นต้น  ทั้งนี้ตั้งแต่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) เป็นต้นไป

ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 (2021): กรกฎาคม - สิงหาคม

เผยแพร่แล้ว: 2021-08-31

สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทย

โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ชลวิทย์ เจียรจิตต์, เบญจมาศ สุขสถิตย์, ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์

1793-1804

พระธาตุศิลปะล้านช้าง: ความเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมความเชื่อและศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน

สิทธิศักดิ์ จำปาแดง, วัชรวร วงศ์กันหา, กล้า ศรีเพชร, ศักดิ์ศรี มาศพันธ์

1840-1856

เครือข่ายพระสงฆ์ลาว: กระบวนการสร้างชุมชนและทุนทางสังคมในสังคมไทย

สายชล ปัญญชิต, พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ, ชลวิทย์ เจียรจิตต์

1871-1883

การศึกษาปัญหาและแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ของนักทัศนมาตรของประเทศไทย

อัศวิน เสนีชัย, กนก พานทอง, ศราวิน เทพสถิตย์ภรณ์

1981-1994

การสร้างความปรองดองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

สโรชินี ศิริวัฒนา, ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง, วรเดช จันทรศร

1995-2011

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้ดูแลผู้พิการทางสติปัญญา

จักรพันธ์ จันทรัศมี, ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

2012-2025

ความสำเร็จของธุรกิจการท่องเที่ยว พำนักระยะยาวชาวสแกนดิเนเวียนในพัทยา

วุฒิชัย วรสิงห์, รัชฎา ฟองธนกิจ, ปิยดา วงศ์วิวัฒน์

2026-2038

อุเบกขากับปรัชญาหลังนวยุคสายกลาง

เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์, สิริกร อมฤตวาริ, กีรติ บุญเจือ, เอนก สุวรรณบัณฑิต

2051-2063

ดูเล่มทุกฉบับ

Indexed in tci

ISSN: 2539-6765 (Online)

วารสารจะปรับเปลี่ยนระบบการอ้างอิงเป็น APA 6th edition ดังนั้น การอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม ผู้เขียนจะต้องปรับการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อพัฒนาวารสารในการเตรียมเพื่อเข้าสู่ฐาน ACI และ Scopus ต่อไป