ISSN : 2539-6765 (Online) 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสนอและเผยแพร่บทความบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ บทความปริทรรศน์ และบทความพิเศษ ที่ได้มาตรฐานสู่สาธารณชน รวมทั้งยกระดับผลงานทางวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ด้วยหวังให้เป็นตลาดแห่งองค์ความรู้ที่สามารถค้นคว้า ถ่ายถอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ  อย่างหลากหลาย  ทั้งนี้ เปิดรับบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ไม่ว่าจะเป็นด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา สันติศึกษา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนาชุมชม  การศึกษา  จิตวิทยา และรวมถึงสหวิทยาการเชิงประยุกต์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ปีละ 7 ฉบับๆ 33 บทความ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน  ทั้งนี้เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

งดเว้น : ไม่ตีพิมพ์เผยแพร่บางบทความ

2021-03-02

      เนื่องจากบทความที่จะเผยแพร่ ต้องผ่านขั้นตอนตรวจสอบต้นฉบับ (Copyediting) และขั้นเตรียมข้อมูลบทความเผยแพร่  (Production) ทางวารสารได้ทำการงดเว้นไม่เผยแพร่บางบทความ หรือเลื่อนลำดับเผยแพร่บางบทความออกไปไม่มีกำหนด เพราะสาเหตุ ดังนี้  

      1. ไม่สามารถติดต่อเจ้าของบทความได้

      2. เจ้าของบทความ ไม่ยอมแก้ไขบทความตามคำแนะนำของวารสาร 

      3. เจ้าของบทความไม่มีสลิปหลักฐานยืนยันการโอนเงินค่าบทความ

      4. ตรวจพบบทคัดย่อภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง ทางวารสารตัดสินใจให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษทำการปรับปรุงแก้ไขแปลใหม่ เจ้าของบทความจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

     

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

2021-02-17

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

          วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ได้อัปเดตรูปแบบการอ้างอิงของวารสารฯ เพื่อให้บทความมีคุณภาพ และมีรูปแบบมาตรฐานที่เหมือนกัน กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  จึงได้ปรับปรุงกำหนดเงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนเกี่ยวกับบทความ และรูปแบบการอ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ครอบคลุมมากขึ้น  โดยกำหนดตัวอย่างให้เห็นชัดเจน  พร้อมทั้งคำอธิบายที่เข้าใจง่าย  ทั้งนี้ได้อาศัยหลักเกณฑ์ตามรูปแบบของ APA 6th edition  คลิกดูตัวอย่างอ้างอิง

          วารวารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร  ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและรูปแบบบทความ เช่น บทคัดย่อไม่เกิน 500 คำ, จำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า ปีละ  7 ฉบับๆ  33 บทความ เพื่อให้เอื้อกับบทความประเภทโครงการวิจัยชุดที่มีหลายวัตถุประสงค์ เป็นต้น  ทั้งนี้ตั้งแต่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) เป็นต้นไป

โปรดระวังบุคคลแอบอ้างเรียกเก็บเงิน

2020-11-11

# โปรดระวัง #
         1. วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร เก็บค่าธรรมเนียมบทความ 5,600 บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ เท่านั้น
          2. โอนค่าธรรมเนียมบทความ ผ่านธนาคารทหารไทย, เลขบัญชี: 633-2-50230-8,
               ชื่อบัญชี: มจร หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา
          3. ต้องแนบไฟล์หลักฐานสลิปหรือภาพหลักฐานการโอนเงินไปที่กล่องโต้ตอบ หรือ Discussion Box ในระบบเว็บของวารสาร
          ทั้งนี้วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ไม่มีนโยบายในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมบทความเกินที่กำหนดไว้ ไม่รับเงินสดและไม่ได้มอบหมายให้บุคคลใดเป็นตัวแทนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบทความ ดังนั้น การโอนเงินค่าธรรมเนียมบทความ จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าของบทความที่จะต้องดำเนินการเองในระบบให้เรียบร้อย และเก็บหลักฐานไว้
         โปรดระวัง..... บุคคลแอบอ้างว่าเป็นบุคลากรของวารสาร และเรียกเก็บเงินเพิ่ม ซึ่งทางวารสารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ขอรับผิดชอบโดยประการทั้งปวง
        หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ กองบรรณาธิการ  

ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (2021): มกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-02-28

Diagnostic Approach to Communicative Competence in English Speaking for Thai High School Students

Ekkaraj Rakmuang, Achara Wongsotorn, Suwaree Yodchim , Suttipong Boonphadung

1-13

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์

กุญช์พสิฏฐ์ เสาะหายิ่ง, กาญจนา พนมรัมย์, กาญจนา ราดด่านจาก, กุณฑิกา ด่านกระโทก, ณัฐกานต์ พลศรี, คมวัฒน์ รุ่งเรือง

59-71

หลักธรรมและหลักการเสริมสร้างความมั่นคง ในครอบครัวตามแนวพระพุทธศาสนา

วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล, พระครูนิรมิตสังฆกิจ, พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม, อานนท์ เมธีวรฉัตร, สุวรรณฐา ลึม

84-94

รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการ สร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

หมายขวัญพุทธ กล้าจน, จิตรกร โพธิ์งาม, กิตติรัตน์ สีหปัณฑ์

108-121

ทศพิธราชธรรม: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน

พระมหาสุริยา สุเมโธ, กีรติ บุญเจือ, เมธา หริมเทพาธิป

179-186

รูปแบบการการพัฒนาครูมืออาชีพระดับประถมศึกษา

สกุณา บุญรอดรัมย์, ศรีเพ็ญ พลเดช , โกวิท วัชรินทรางกูร

226-239

รูปแบบการพัฒนาสันติกรุณาสำหรับยุวนารีสันติภาพ

นรารัตน์ สงวนทรัพย์, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส , พระปราโมทย์ วาทโกวิโท

265-275

กระบวนการพัฒนาเยาวชนสร้างสื่อสันติสุขในสังคมออนไลน์

บุณณดา สุปิยพันธุ์, ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, พระเทพปวรเมธี

304-318

บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการค้าในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

นพวรรณ กาญจนปรัชญากุล, ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร, วรเดช จันทรศร

347-354

ดูเล่มทุกฉบับ

Indexed in tci

ISSN: 2539-6765 (Online)

วารสารจะปรับเปลี่ยนระบบการอ้างอิงเป็น APA 6th edition ดังนั้น การอ้างอิงในเนื้อหาและบรรณานุกรม ผู้เขียนจะต้องปรับการอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อพัฒนาวารสารในการเตรียมเพื่อเข้าสู่ฐาน ACI และ Scopus ต่อไป