เผยแพร่แล้ว: 2024-03-31

โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านกาแฟในประเทศไทย

สรินทิพย์ จินดา, สรวงอัยย์ อนันทวิจักษณ์, ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์, อนันต์ ธรรมชาลัย

116-132

กลยุทธ์การบริหารแรงงานกลุ่มผู้สูงอายุของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร

รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์, อาจารีย์ ประจวบเหมาะ, ใกล้รุ่ง กระแสร์สินธุ์, ธารทิพย์ พจน์สุภาพ

133-149

การปรับตัวทางวัฒนธรรมการบริโภคอาหารจีน ของคนไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช

วรรษมน เสริมชูวิทย์กุล, อรรฉรา ไชยอนันต์สิน, สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์

263-277

การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบุรี

ฉลวย ขันจำนงค์, พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล

393-406

Developing Soft Skills of International Students in Graduate Music Programs

Nicha Pattananon, Lim Sin Mei, Siriluk Charoenmongcolkij, Chuchat Pinpart, Krit Niramittham

501-511