คุณภาพการบริการสาธารณสุขและความพึงพอใจของประชาชน: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

Main Article Content

คัคนานต์ วะรงค์
ธราดล แสงสุข
อนรรฆ ชมาฤกษ์
รัชนก สร้อยเพชร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการสาธารณสุขและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเทพวงศา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานีผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรมเพื่อเก็บรวบรวมความเห็นของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 388 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพการให้บริการในด้านความน่าเชื่อถือ ความเห็นอกเห็นใจ การรับรอง ความจับต้องได้ และความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความพึงพอใจของประชาชน โดยมีค่า r 0.480, .394, .368, .344 และ .312 (Sig .000) ตามลำดับ นอกจากนี้ คุณภาพให้บริการสาธารณสุขมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชนทุกด้าน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Barnes, S.J. , Vidgen. R.T. (2002). An integrative approach to the assessment of e-commerce quality. J. Electron. Commer. Res. 3 (2), 114-127.

Benson, V., Hand, C., and Hartshorne, R. (2019), “How compulsive use of social media affects performance: insights from the UK by purpose of use", Behavior & Information Technology, 38 (6), 549-563.

Choi, B.J. & Kim, H.S. (2013). The impact of outcome quality, into action quality, and peer-to-peer quality on customer satisfaction with a hospital service. Managing service quality: An International Journal, 23(3), 188-204.

Dudovskiy, J. (2012). Concepts of customer service and customer satisfaction: Introduction. Retrieved May 10, 2016, from customer service.

Hussain, R., Nasser, A. & Hussain, Y.K. (2015). Service quality and customer satisfaction of a UAE-based airline: An empirical investigation. Journal of Air Transport Management, 42, 167-175.

Jinarat, V. (2022). Modern Research Methodology. (1st ed.). Ubonrajthani: Yongswat Inter Group Ltd.

Kotler, P. & Keller, K.L. (2006). Marketing management (12th ed.) Upper Saddle River: Prentice Hall.

Kumar, R., Kumar, R., Sachan, A. & Gupta, P. (2020). An examination of the e-government service value chain. Information Technology and People, 34(3), 889-911.

Lee, C., Chang, K., Berry, F.S. (2011). Testing the development and diffusion of e‐government and e‐democracy: A global perspective. Public Administration Review, 71,(3), 444–454.

Lewis, R.C. & Booms, B.H. (1983). The marketing aspects of service quality, emerging perspectives on services marketing. in Berry, L., Shostack, G. and Upah, G. (Eds). Emerging Perspective on Service Marketing. American Marketing Association, Chicago, IL.

Musila, S., Prokop, P. & Gichuki, N. (2018). Knowledge and perceptions of, and attitudes to, bats by people living around Arabuko Sokoke Forest, Malindi Kenya.Anthrozoos, 31(2), 247-262.

Nasser, A.M. Yusoff, R. Z. Islam, R., & ALNasser, A. (2013). E-Service Quality and its Effect on Consumers™ Perceptions Trust. American Journal of Economics and Business Administration, 5(2), 47-55.

Natewong, T. (2010). Development of a mainstreaming model to develop online learning community and learning achievement in information technology for undergraduate students [Doctoral Dissertation, Chulalongkorn University].

Oliver, R.L. (2006). Co-Producer an Co-Participants in the satisfaction process. in: Lusch R.F. and Vargo S.L. (eds.). the service-dominant logic of marketing. New York: M.E. Sharpe.

Rita, P., Oliveira, T. & Farisa, A. (2019). The impact of e-service quality and customer satisfaction on customer behavior in online shopping. 'ISCTE Business School (IBS), Instituto Universitario de Lisboa, Portugal.

Strategic Planning and Development Information Group. (2022). Strategic Planning and Development Information Group for Ubon Ratchathani Province. Ubon Ratchathani