การบริหารจัดการสิทธิของแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์วิกฤต โรคระบาดโควิด-19

Main Article Content

ภัคจิรโชติ สมหน่อ
สืบพงศ์ สุขสม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการสิทธิของแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 2)ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการสิทธิของแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และ3)เสนอแนะแนวทางที่หมาะสมของการบริหารจัดการสิทธิของแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคผู้ทรงคุณวุฒิและแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่ารวมทั้งหมด 25 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนำมาพรรณนาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผลอ้างอิงทฤษฎีดำเนินการจัดระเบียบข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1)สภาพและปัญหาการบริหารจัดการสิทธิของแรงงานต่างด้าวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นบทสะท้อนสะท้อนมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการล็อคดาวน์ของแต่ละจังหวัด และการปิดพรมแดน 2)รูปแบบการบริหารจัดการสิทธิของแรงงานต่างด้าวยังไม่มีรูปแบบ/กลไกที่ชัดเจนหรือการดำเนินงานยังไม่ครอบคลุมตามแผน/กิจกรรมที่กำหนดร่วมกันที่จะนำไปสู่รูปแบบปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและสนับสนุนการดำเนินงานการบูรณาการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมระดับจังหวัด/อำเภอ และ3)มีข้อเสนอแนะการศึกษาในครั้งนี้ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบการบูรณาการในระดับนโยบายสอดคล้องและเหมาะกับบริบทของพื้นที่ โดยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพแรงงานข้ามชาติเพื่อจะได้ป้องกันและควบคุมทั้งในด้านการปฏิบัติตัว
และด้านของเอกสารในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cheawjindakarn, B. (2018). Qualitative Case Study Research Techniques. Journal of Liberal Arts Review. Faculty of Liberal Arts, Huachiew Chalermprakiet University, 13(25), 103-118.

Department of Health, Ministry of Public Health. (2020). A practical manual for educational institutions to prevent the spread of COVID-19. (1sted.). Nonthaburi: Q-Advertising Co.,Ltd.

Jensantikul, N. (2020). Labor in the Coronary Epidemic Situation (COVID-19): Government Measures and Effects. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 3(3), 601-612.

KangKarn, K. (2017). The Impact of Foreign Worker Trade on National Security in Economy, Society and Politics: Case Study in Chaiyaphum Province. Ratchaphruek Journal, 15(3), 55-65.

Keetawattananon, W., and et.al. (2018). Illness and Healthcare-Seeking Behavior among Cambodian Transnational Workers in Chong Chom Border Market, Surin Province, Thailand. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University, 8(2) (Special Edition), 96-109.

Kensupho, S. (2017). A Study of Employment Conditions Incentive Factors and Processes of Employment of Migrant Workers of Industrial Manufacturing and Service Businesses in Udon Thani and Nong Khai Provinces. Journal of Humanities and Social Sciences, 8(Special Edition), 36-58.

Kerdmongkol, A. (2020). The life of migrant workers and their cross-border travel during the Covid-19 period. [Discussion]. Online: Area-based-Social Innovation Research Center (Ab-SIRC), School of Social Innovation.

Kesornthong, S., Samakkeekarom, R., and Kunuphakarn, K. (2017). Occupational health problems among migrant workers in Samut Sakhon Province. Disease Control Journal, 43(3), 255-269.

Ministry of Public Health. (2020). Guidelines based on Regulations issued under Section 9 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E.2548 (No.1). Bangkok: The Agricultural Co-operatives Federation of Thailand.

Phihusoot, N., Punyapapassorn, N., and Friestad,P. (2019). Health Promotion guidelines for alienate worker who are allowed as a special case to stay in the Kingdom of Thailand: case study from Myanmar, Laos and Cambodia citizens in the Eastern. Journal of the Association of Researchers, 24(3), 167-189.

Suksom, S. (2018). The Link of Economy, Society and Politics in Greater Mekong Subregion (GMS) with ASEAN Economic Community resulting from the Launch of the Fourth Thai-Lao Friendship Bridge, Chiang Rai Province. Academic Journal of North Bangkok University, 7(1), 196-206.

Tungsawad, S., Buntrai, S., Klangburum, W. (2020). The Development of Migrant Surveillance System i Public Health Region 7 and 8. Journal of the Office of DPC 7 Khon Kaen, 27(2), 12-20.