ติดต่อ

สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.)/Suvarnabhumi Instituute Innovation Technology Education and Research (SITER)

ผู้รับผิดชอบหลัก

Asst. Prof. Dr. Phumphakhawat Phumphongkhochasorn
สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ (สนว.)
เบอร์โทรศัพท์ 094-961-5665

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Somchai Damnoen
เบอร์โทรศัพท์ 084-828-2036