ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้

Main Article Content

กุลชญา กุลถิรวงศ์
สุดาพร ทองสวัสดิ์
จรัส อติวิทยาภรณ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาระดับทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร 2. เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน สถานภาพ พื้นที่ในการปฏิบัติงาน และศาสนา 3. ศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 11 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และครูผู้สอน จำนวน 291 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีค่าความเชื่อมั่น .935 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 จำแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน สถานภาพ พื้นที่ในการปฏิบัติงาน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจำแนกตามศาสนา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) แนวทางการพัฒนาทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร ผลการวิจัยพบว่าทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัลมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ซึ่งผู้บริหารควรพิจารณาให้ความสำคัญในด้านนี้โดยมีการเรียนรู้และทำความเข้าใจให้มากขึ้น ถึงแม้ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแต่ก็ควรเรียนรู้ถึงหลักการทำงาน และควรจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Amdonkloi, S. (2016). The Role of School Management in the 21st Century. Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University, 7(1), 1–8.

Jiamthong, K. (2018). Skills of School Administrators under Secondary Educationalst Service Area Office 32 in the 21 Century [Master’s Thesis, Rajabhat Maha Sarakham University].

Ministry of Education. (2008). Promotion Act for Office of the Non-Formal and Informal Education B.E.2551. Bangkok.

Namnu, M. (2018). The Skills of School Administrators in The 21st Century Under Pathum Thani Primary Educational Service Area Office 2 [Master’s Thesis, Rajamangala University of Technology Thanyaburi].

Paengthai, S. (2016). The role of educational institution administrators in the 21st century. Journal of the Asian Graduate School, 6(1). 7-11.

Phaengsrisarn, B. (2018). Characteristics of educational administrators in the new century. MCU Journal Nakhon Nan Review, 2 (2), 131-141.

Phaphan, C. (2016). Modern school administrators in the 21st century. Journal Faculty of Education, Kalasin University, 1(1), 304-306.

Phetsombat, P. (2017). Administrative skills of school administrators under Pathum Thani primary. [Master’s Thesis, Pathum Thani, University of Technology Thanyaburi].

Photirut, S. (2021). Administrative Skills of School Administrators in The 21st Century Influencing School Effectiveness Under The Secondary Educational Service Area Office 21 [Master’s Thesis, Sakon Nakhon Rajabhat University].

Prathumsuwan, P. (2019). Management Skills in The 21st Century of School Administrators Affecting Effectiveness of Schools Under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2 [Master’s Thesis, Suratthani Rajabhat University].

Rodpaiboon, N. (2022). Administrative Skills in The 21st Century of School Administrators Under The Secondary Educational Service Area Office Sa Kaeo [Master’s Thesis, Burapha University].

Thongsamut, K. (2018). The 21st Century Administrrafive Skills of School Administrrafovs As Perceived by Teachers in School Under SURAT THANI Primary Educational Service Area Office 2 [Master’s Thesis, Suratthani Rajabhat University].

Tipakornkiat, P., and Intarak, P. (2019). Competencies of School Administrator in The Special Development Zone of Southern Boarder Provinces. SWU Educational Administration Journal, 16(31), 202-217.