บรรณาธิการ

 

ผศ.ดร. ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

Prof. Dr. Shulan Zhao 

International Collaborations Office, Yunnan Academy Social Sciences, China

 

ศ.ดร. จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร. สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 

รศ.ดร. วรวิทย์ นิเทศศิลป์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผศ.ดร. ญาณกร โท้ประยูร

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 

ผศ.ดร. สาโรจน์  เผ่าวงศากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ผศ.ดร. โยตะ ชัยวรมันกุล   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         

 

ผศ.ดร. ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

ผศ. ณัฐนันท์ ทองทรัพย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดำเนิน), ดร.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

Dr. Chai Ching Tan

Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Thailand

 

ดร. ลำพอง กลมกูล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ดร. สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ดร. นว​พล​ แก้ว​สุวรรณ

มหา​วิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์

 

ดร. เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

 

ดร. สิริกร บำรุงกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

อาจารย์ฐาณิดาภัทฐ์​ แสงทอง​

มหา​วิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์

 

Dr.Bilal Khalid

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang - Bangkok, Thailand

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ณฐมน น่านโพธิ์ศรี

สถาบันรัชต์ภาคย์

 

กฤษณพล มั่งธรรม

สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ

 

สมโภช บินศรี

สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยแห่งสุวรรณภูมิ