บรรณาธิการ

 

ผศ.ดร.ภูมิภควัธจ์ ภูมพงศ์คชศร

 สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

Prof. Dr. Shulan Zhao 

International Collaborations Office, Yunnan Academy Social Sciences, China

 

ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 

รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

 

รศ.ดร.ภารดี อนันต์นาวี

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

 

ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.ญาณกร โท้ประยูร

สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

 

ผศ.ดร.สาโรจน์  เผ่าวงศากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ผศ.ดร.โยตะ ชัยวรมันกุล   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย         

 

ผศ.ดร.ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

ผศ.ดร.พรศักดิ์ สุจริตรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

ผศ.ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม

มหาวิทยาลัยราชธานี

 

ผศ.ดร.สถาพร พฤฑฒิกุล

มหาวิทยาลัยบูรพา

 

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

 

ผศ.ณัฐนันท์ ทองทรัพย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

Dr.Chai Ching Tan

Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Thailand

 

ดร.ลำพอง กลมกูล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

ดร.นว​พล​ แก้ว​สุวรรณ

มหา​วิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์

 

ดร.เพิ่มทรัพย์ เวชสุกรรม

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

 

ดร.สิริกร บำรุงกิจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ดร.มิตภาณี พุ่มกล่อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ดร.ปรเมศร์ กลิ่นหอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 

ผศ.ฐาณิดาภัทฐ์​ แสงทอง​

มหา​วิทยาลัย​สงขลา​นครินทร์

 

Dr.Bilal Khalid

King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang - Bangkok, Thailand

 

 

 

 ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 

ณฐมน น่านโพธิ์ศรี

สถาบันรัชต์ภาคย์

 

กฤษณพล มั่งธรรม

สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ

 

สมโภช บินศรี

สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ