วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

2021-06-30

               วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

             1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20%

             2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

             3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

             4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 074-1-89110-7 ชื่อบัญชี "สถาบันเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัย"เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานเข้าระบบวารสารพร้อมบทความ และให้ส่งหลักฐานไปที่ phumphakhawat.ps@gmail.com

ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม 2564

เผยแพร่แล้ว: 2021-12-08

ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อการรู้เศรษฐศาสตร์ ในเด็กปฐมวัย

นิตยา อิ่มหิรัญ, ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ปัทมาวดี เล่ห์มงคล

519-533

ดูเล่มทุกฉบับ