วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ

2021-06-30

               วารสารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อ 1 บทความ โดยผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

             1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 20%

             2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

             3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ

             4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชี ธนาคารกรุงศรี หมายเลขบัญชี 467-1-91088-5 ชื่อบัญชี "สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ โดย นายพิชัย ขวัญทองยิ้ม" เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานเข้าระบบวารสารพร้อมบทความ และให้ส่งหลักฐานไปที่ eitsthailand64@gmail.com และ Add Line Id = armengineering เพื่อแจ้งรายละเอียดการส่งบทความ

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (2022): กันยายน - ธันวาคม 2565

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2565 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ได้รับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เพื่อรักษาคุณภาพของ วารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-04

การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสถานการณ์โควิด 2019: กรณีศึกษา วัดใหญ่รัตนโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นพศักดิ์ นาคเสนา, ยุทธพงษ์ ต้นประดู่, สาวิตร พงศ์วัชร์, รินทร์ลภัส ชินวุฒิกุลกาญจน์

683-697

การเรียนรู้เชิงรุก: แนวทางการเรียนการสอนที่เป็นเลิศในศตวรรษที่ 21

ภริมา วินิธาสถิตย์กุล, ชนินันท์ แย้มขวัญยืน

921-933

ดูทุกฉบับ