วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษา นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการสอน ศิลปศาสตร์ และการศึกษาเชิงประยุกต์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN

2024-01-09

E-ISSN (เดิม) : 2730-1672 (Online)


ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย


ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Innovation and Research

 

แจ้งเปลี่ยนแปลงเลข E-ISSN

E-ISSN (ใหม่) : 3027-6446 (Online)


ชื่อวารสารภาษาไทย : วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย


ชื่อวารสารภาษาอังกฤษ : Journal of Educational Innovation and Research

 

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 (2023): ตุลาคม-ธันวาคม 2566

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

เส้นทางการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเพื่อสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตในพื้นที่เทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เชษฐาฃ ฃมุหะหมัด, เดโช แขน้ำแก้ว, บุญยิ่ง ประทุม, พีระพงค์ สุจริตพันธ์, พีรดาว สุจริตพันธ์

1096-1108

กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดเชิงนวัตกรรม

สุชาติ หูทิพย์, ทนง ทองภูเบศร์, พิภพ วะชังเงิน

1135-1154

กลยุทธ์การชี้แนะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา

ศุภณัฐ สารรัตน์, บุณฑริกา บุลภักดิ์, จุไรรัตน์ สุดรุ่ง

1327-1342

รูปแบบการท่องเที่ยวโดยใช้อาชาในเขตทหาร กองทัพบก

ชนัดดา ยังเฟื่องมน, ธีทัต ตรีศิริโชติ

1414-1429

ดูทุกฉบับ