การพัฒนาความสามารถในการพูดและความกล้าแสดงออกของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วงจรสอนการพูดของโกะและเบิร์นส์

Main Article Content

ธนัช สุขสมบูรณ์
พิณพนธ์ คงวิจิตต์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้วงจรสอนการพูดของโกะและเบิร์นส์ในการพัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 2) เพื่อศึกษาผล
ของการใช้วงจรสอนการพูดของโกะและเบิร์นส์ในการพัฒนาความกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 34 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้วงจรสอนการพูดของโกะและเบิร์นส์ จำนวน 4 วงจร แบบประเมินความสามารถในการพูด และแบบประเมินความกล้าแสดงออก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนความสามารถในการพูดและคะแนนความกล้าแสดงออก เพื่อทดสอบความแตกต่างหลังทดลองแต่ละวงจรด้วย การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวสำหรับการวัดซ้ำ (One-way repeated measure ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนความสามารถในการพูดจากการวัดแต่ละวงจรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2.คะแนนความกล้าแสดงออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการวัดแต่ละวงจรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

American Association of Colleges and Universities. (2007). VALUE rubrics - Oral communication. Retrieved September 5, 2021, from https://www.aacu.org/initiatives/value-initiative/value-rubrics/value-rubrics-oral-communication

Anantasarn, S. (2013). Speaking for communication: THC 6203. Ramkhamhaeng Press.

Angkuldee, S. (2020). The Effects of Cooperative Learning Management to Develop Thai Language Speaking Skill of Mathayom Suksa V Students. STOU Education journal, 13(1), 220-223.

Boonprasert, P. (2016). Rhetoric: The science and art of speaking to develop communication skills. Aiyara 12 Press.

Chuadnuch, W. (2018). Speaking in mass media. (5th ed.). Ramkhamhaeng Press.

Del Rosario, M J. (2019). The road to multi-literacy: Teaching speaking cycle and foreign language speaking anxiety. International Journal of Scientific and Research Publications, 9(2), 230-236. http://dx.doi.org/10.29322/IJSRP.9.02.2019.p8629

Fadel, C. (2019). P21 framework. Retrieved September 5, 2021, from https://www.oecd.org/site/edu ceri 21st.pdf

Pfeiffer, J. W. & Jones, J. E. (1973). The 1973 annual handbook for group facilitators. Pfeiffer & Company.

French, A.(2003).The development of a set of assessment criteria for Speaking Tests. http://www.CambridgeESOL.org/researchnotes

Goh, C. C. M. & Burns, A. (2012). Teaching speaking: A holistic approach. Cambridge University Press.

Inprom, K. (2020). Application of the teaching-speaking cycle model to improve the English speaking skills of wing 4 officers, Royal Thai Air Force [Master’s thesis, Rangsit University].

Jaffe, C. (2004). Public speaking: concepts and skills for a diverse society (4th ed.). Thomson/Wadsworth.

Kelly, C. (1979). Assertion training: A facilitator’s guide. California University Associates.

Khomfoong, C. (2017). Discourse for teachers. Silpakorn University press.

Schreiber, L. & Hartranft, M. (2011). Introduction to public speaking. Retrieved September 5, 2021, from http://publicspeakingproject.org/PDF%20Files/.pdf

Morreale, S., Moore, M., Surges-Tatum, D., & Webster, L. (2007). The competent speaker speech evaluation form (2nd ed.). National Communication Association.

Office of the basic education commission Ministry of Education. (2008). Basic education core curriculum 2008. (3rd ed.). Agricultural cooperative printing demonstrations of Thai Ltd.

Promnimitkul, K. (2020). Public speaking. Faculty of Management Science, Silpakorn University.

Sangchatkeaw, S. (2011). Speaking in the community. Silpakorn University Sanam Chandra Palace area Press.

Schreiber, L., Paul, G. & Shibley, L. R. (2012). The development and test of the public speaking competence rubric. Communication Education, 61(3), 205 – 233. http://dx.doi.org/10.1080/ 03634523.2012.670709

Shelton, J.L. (1977). Assertive training is in group. The personnel and guidance journal, 54(8), 420-424.

Tunnarut, C. (2013). Basic speaking (12th ed.). Ramkhamhaeng Press.

Verderber, R. F. (2003). The challenge of effective speaking (12th ed.). Thomson/Wadsworth.