การบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

กฤติยา อิศวเรศตระกูล

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จการนำการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระดับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จำนวน 195 คนใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสำเร็จการนำการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีปัจจัยค้ำจุนด้านนโยบายและการบริหาร (β =.297) ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน (β =.292) และ ด้านการปกครองบังคับบัญชา (β =.165) มีอิทธิพลต่อการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติสามารถร่วมกันทำนายความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติได้ร้อยละ 53.00 มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ ด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (β =.482) ด้านความรับผิดชอบ (β =.254) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (β =.222) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
(β =.190) และด้านความก้าวหน้า (β =.176) มีอิทธิพลต่อการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติโดยปัจจัยจูงใจสามารถร่วมกันทำนายการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติได้ร้อยละ 49.90 3) แนวทางในการพัฒนาการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติ ได้แก่ ควรมีกำหนดเป้าหมาย นโยบายและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารและนโยบายต่าง ๆ ขององค์การ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chuadee, B. (2022). The Relationship between Working Motivation and Work Efficiency of School Nursing Assistant Staff in the Northern Region. The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 28(1), 92-102.

Department of Local Administration. (2013). Guidelines for Developing Corporate Governance Standards A good hometown for local government organizations. Bangkok: Community Agricultural Cooperative Printing House in Thailand.

Kalyanamitra, K. (2016). Motivation: 2 Factors Driving Success. Journal of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn, 6(3), 175-183.

Kananurak, K. (2018). Providing services to the people according to the principles of good public affairs administration.Editorial Department of Phuket Rajabhat University Academic Journal, 14(2), 284-298.

Krajai, T. (2022). Providing services to the people according to the principles of good public affairs administration. Journal of Contemporary and Interdisciplinary Management, 1(1), 1-13.

Office of the Public Sector Development Commission. (2013). Principles of Ethical Governance for Good Local Business Management (First Edition). Bangkok: Office of the Public Sector Development Commission (OPDC).

Ruangrung, A. (2023). Motivation Factors Affecting Performance Efficiency of Khok Samrong Subdistrict Municipality Personnel, Khok Samrong District, Lopburi Province. The Journal of Research and Academics, 6(1), 243-254.

Saritwanich, S. (2012). Modern Organizational Behavior: Concepts and Theories (Second Edition). Pathumthani: Printing of Thammasat University.

Worachattreechan, N. (2023).Factors affecting administration according to principles of good governance of bangkok. Journal of Mani Chettha Ram Wat Chommani, 6(5), 55-78.