รูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในทศวรรษหน้า

Main Article Content

อัญชลี สาริกานนท์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถาม โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 19 คน ใช้เทคนิคเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ฐานนิยม มัธยฐาน และพิสัยระหว่างควอไทล์


ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทศวรรษหน้า ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านโครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) ด้านคุณสมบัติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ด้านบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) ด้านปัจจัยเกื้อหนุนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chanpha, W. (2012). Participative Administration Model of Basic Educational Committee in The Office of the Basic Education Commission Doctoral dissertation of Philosophy [Department of Educational Administration, Silpakorn University].

Ford, M. (2013). The Impact of School Board Governance on Academic Achievement in Diverse States [Doctoral Dissertation, University of Wisconsin-Milwauke].

Gilchrist, D., Knight, P. (2015). Research into Developing Highly Effective School Boards for Independent Public Schools. A Report for the Department of Education, Perth, Western Australia.

Hampitak, D. (2019). The conditions on participation of basic education committee under Secondary Educational Service Area Office 19. Journal of Graduate Studies, Sakon Nakhon Rajabhat University 16, (74), 120.

Hooge, E., Honingh, M. (2014). Are School Boards Aware of the Educational Quality of Their Schools. Educational Management Administration & Leadership, 42,(4), 139-154.

Hutsell, J.D. (2009)."School Board Members’ Perception on Their Roles and Responsibilities in Developing Policy That Affects Student Achievement [Doctoral Dissertation, Digital Commons of Lindenwood University].

Injaieuar, S. (2018). The Scenario of Basic Education Municipality School Board [Doctoral Dissertation, Silpakorn University].

Logan, C. D. (2018). A Critique of School Board Selection Practices and the Under-representation of Racialized Educators in the Principalship [Doctoral Dissertation, University of Toronto].

Office of the Education Council. (2022). State of Education in Thailand in the World Stage 2021. Bangkok: 21st Century Co., Ltd.

Puisuwan, P. (2013). The Appropriate to Thai Society Guidelines for Participation in School Administration of Parent Teacher Association [Doctoral Dissertation, Silpakorn University].

Rakchaichat, C. (2006). “Decentralization of Education in England” in the synthesis of research report Education decentralization in 8 countries. Bangkok: Prikwan Graphic Co., Ltd.

Sudprasert, K. (2022). British Educational Administration Structure. Retrieved February 15, 2022, from http://e-library.onecapps.org/Home/ Index/ 7?Page_No=5

Wongpracharat, C. (2013). The Model of Educationol Supervision by the External Panel in Basic Education School Board [Doctoral Dissertation, Silpakorn University].

Worachiraporn, N. (2021). Factor of School Plan Implementation Monitoring by Basic Education School Board in the School under Bangkok Metropolitan [Doctoral Dissertation, Silpakorn University].