นโยบายการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)

Main Article Content

ดวงกมล ก๊กอึ้ง
จรัสพงศ์ คลังกรณ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสภาพบทบาทของ อสม. ต่อการบริหารจัดการสุขภาพชุมชนในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการดำเนินตามบทบาทของ อสม. ในการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน และ 3) เพื่อศึกษานโยบายการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดนนทบุรี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในชุมชน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกชุมชน รวมทั้งสิ้น 18 คน แล้วพรรณนาหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบมีเหตุผลอ้างอิงทฤษฎีดำเนินการจัดระเบียบข้อมูล


ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพบทบาทของ อสม. ต่อการบริหารจัดการสุขภาพชุมชนในปัจจุบัน มีผลมาจากประชาชนในบางพื้นที่ยังไม่ค่อยรับรู้ถึงบทบาทในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเท่าที่ควรจากสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 2) ปัญหาอุปสรรคการดำเนินตามบทบาทของ
อสม. ในการบริหารจัดการสุขภาพชุมชน มีผลมาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและชุมชนที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ทำให้คนต่างถิ่นโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่จะต้องได้รับการจัดการดูแลขั้นพื้นฐาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและเครือข่ายต้นสังกัดต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาดังกล่าว และ3)นโยบายการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำเป็นต้องใช้ความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สื่อสารให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ในการบริหารจัดการสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชนต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Cheawjindakarn, B. (2018). Qualitative Case Study Research Techniques. Journal of Liberal Arts Review. Faculty of Liberal Arts, Huachiew Chalermprakiet University, 13(25), 103-118.

Chinnabutr, W. and Phakdisorawit, N. (2021). the role of Village Health Volunteers (VHVs) in preventing the Coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak according to government policy of Mueang district Suphanburi province. Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology, 6(2), 304-318.

Chusak, T., Sootthasil, M., and Mingmai, K. (2018). Voluntary Commitment of Village Health Volunteers Phaisali District, Nakhon Sawan Province. Journal of Yala Rajabhat University, 13(2) 244-250.

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. (2020). A Handbook of Public Health Officers on Emergency Response to the Coronavirus Disease 2019 Outbreak in Thailand. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand (ACFT).

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2020). Handbook for taking care of the society and mind of health personnel during the Covid-19 crisis. Nonthaburi: Department of Mental Health, Ministry of Public Health.

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. (2020). Knowledge of mental health care in the situation of the Covid-19 epidemic "The heart is ready, never getting sick". Nonthaburi: Department of Mental Health, Ministry of Public Health.

Ketdao, R., Thangtrongdee, A. and Toin, P. (2021). Developing a Model for Surveillance, Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019 at Sub-District Health Promoting Hospitals, Udon Thani Province – Udon Model COVID-19. Journal of Public Health, 30(1), 53-61.

Nawsuwan, K., Singweratham, N., and Damsangsawas, N. (2020). Correlation of perception disease severity to implementation role for control of COVID-19 in communities among village health volunteers in Thailand. Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute, 14(2), 92-103.

Rungkhunakorn, P., Anansirikasem, A., and Jitcharat, S. (2017). Servant leadership for village health volunteer: concept and theory for development. Veridian E-Journal,Silpakorn University, 10(1), 1103-1114.

Soontreewong, S., Suwan, P., Jantharamolee, S., and Srisupanan, M. (2019). Development of a Model for Improving Job Performance of Village Health Volunteers from in Trang Municipality, Trang Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 6(1), 75-88.

Supapvanich, C., Watae, I., and Wanitchanon, K. (2020). Factors Relating Work Performance of Village Health Volunteers in Narathiwat Province. Princess of Naradhiwas University Journal, 12(2), 34-50.

Woraphatthirakul, P. (2019). Motivation in Personnel’s Performance Affecting to Administration of National Health Security Office, Area Branch 13 (Bangkok). Journal of MCU Nakhondhat, 6(1), 486-498.

Yimsook, N. (2018). A Causal Relationship Model of the Performance of Labour Volunteers. Journal of HR Intelligence, 13(1), 79-98.