ทัศนคติทางด้านโลจิสติกส์ด้านความเชื่อมั่นของผู้ซื้อสินค้าผ่านระบบขนส่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคของผู้ประกอบการ

Main Article Content

วณิศญดา วาจิรัมย์

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติทางด้านโลจิสติกส์ด้านความเชื่อมั่นของผู้ซื้อสินค้าผ่านระบบขนส่งที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคของของผู้ประกอบการ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคของของผู้ประกอบการ รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ราย ด้วยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน โดยสุ่มด้วยวิธีการจับฉลากและสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่าผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับทัศนคติทางด้านโลจิสติกส์ด้านความเชื่อมั่นของผู้ซื้อสินค้าผ่านระบบขนส่ง ในภาพรวมและรายด้านมีความเห็นอยู่ในระดับมาก 2) ความพึงพอใจของการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคของของผู้ประกอบการอิทธิพลต่อการตัดสินใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สมการมีอำนาจการพยากรณ์ร้อยละ 64.00

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bangkok information center. (2022). Bangkok administrative model.Retrieved September, 13, 2023, from http://one.bangkok.go.th/info/m.info/bma_k/knw5.html

Cuong, D.T., 2020). The Impact of Brand Credibility and Perceived Value on Customer Satisfaction and Purchase Intention at Fashion Market. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 20, 22.

Currall, S. C., & Judge, T. A. (1995). Measuring trust between organizational boundary role persons. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 64, 151-170.

Department of Business Development. (2022). Digital development plan for the commercial economy. Bangkok: Business Development Publication.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS (2nd ed.). London: Sage.

Kittiampol Sudprasert. (2021). The Influence of Marketing Mix on Consumers Behavior in Selecting LINE MAN Application in Phutthamonthon District, Nakhonpathom.Journal of Academic Information and Technology, 2(2), 51-60.

Krejcie, R. V. and Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.

Marshall, S. P. (2000). Organizational change and innovation processes: Theory and method for research. New York: Oxford University.

Noppawan Kunanurak. (2020). Consumer behavior. (second edition). Bangkok: Green Apple Printing.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). New York: McGraw-Hill.

Office of the National Economic and Social Development Council. (2022). The National Economic and Social Development Plan. Bangkok: Office of the National Economic and Social Development Council.

Phumphongkhochasorn, P. & Nanposri, N. (2022). Factors of Confidence of Online Shoppers that Affect Buyer's Satisfaction in Bangkok. Rajapark Journal, 16(49), 331-343.

Sako, M. (1992). Price’Quality and Trust: Inter-Firm Relations in Britain and Japan. Cambridgy: Cambridge University Press.

Smith, C. L. (1997). National Audubon Society field guide to tropical marine fishes of the Caribbean, the Gulf of Mexico, Florida, the Bahamas, and Bermuda. New York: Alfred A. Knopf.

Sowijit, K., & Sumrit, D. (2023). The assessment of customer satisfaction on quality of omni-channel logistics service: A case study of e-commerce company.Journal of Modern Management Science, 16(1), 1-19.

Toomphol, Aeknaree, et al. (2023). Service Quality That Affected the Customers for Choosing Flash Express Service in Muang District, Samut Prakan Province. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University, 9(1), 403-412.

Wanarat, S. (2023). Effects of Quality of Logistics Services on Satisfaction and Consumers’ Word of Mouth : A Case Study of Food Delivery Application Business. Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University, 13(1), 49-59.