https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/issue/feed วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย 2022-09-04T00:00:00+07:00 Asst. Prof. Dr.Phumphakhawat Phumphongkhochasorn eitsthailand64@gmail.com Open Journal Systems <p><strong>วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย&nbsp;&nbsp;</strong>มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และเพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติเพื่อสนับสนุนการศึกษา การสอน การวิจัยวารสารมุ่งเน้นบทความทางด้านการศึกษาเชิงประยุกต์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ อย่างน้อย 3 ท่าน เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</p> https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/255821 สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ ในยุคความปกติถัดไป 2022-01-01T12:14:27+07:00 กฤษฎา ฉิมพลีวัฒน์ somjitosoth2556@gmail.com <p>บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ ผลการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับสหกรณ์ธรรมาภิบาล และนโยบายสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป็นการนำเสนอถึงจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งสหกรณ์ ความหมายและความสำคัญของธรรมาภิบาลที่มีต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ ผลการทบทวนพบว่า สหกรณ์ หมายถึง องค์การของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความต้องการและความจำเป็นรวมทั้งความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในขณะที่ธรรมาภิบาลหมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีถูกบัญญัติขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1989 และได้ถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2540 ส่วนสหกรณ์สีขาวเป็นนโยบายที่เน้นการนำเอาหลักธรรมาภิบาลเข้ามาใช้โดยเชื่อมกับการดำเนินงานในสหกรณ์โดยมีสมาชิกในสหกรณ์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ขับเคลื่อน ซึ่งเป็นการนำหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาสร้างความเข้มแข็งและความซื่อสัตย์ให้แก่องค์กรภาครัฐ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การตรวจสอบขาดประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และนอกจากการบริหารที่ดีแล้ว การดำเนินกิจการสหกรณ์ตามนโยบายสหกรณ์สีขาวจะช่วยสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคความปกติถัดไป</p> 2022-01-01T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jeir/article/view/262180 ละครวิทยุข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่ม ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ 2022-07-10T13:30:07+07:00 กุลกนิษฐ์ ทองเงา kullkanit_t@rmutt.ac.th <p>การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการผลิตข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2) วิเคราะห์หาคุณภาพละครวิทยุข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนทำงานออฟฟิศ 3) เปรียบเทียบความรู้และพฤติกรรมก่อนและหลังรับฟังละครวิทยุที่พัฒนาขึ้น และ4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการรับฟังละครวิทยุที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างคือบุคคลทำงานออฟฟิศในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ด้วยการคำนวณจากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการผลิตข้ามสื่อแบบมีส่วนร่วมด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่อสารแบบกลุ่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด คุณภาพการผลิตละครวิทยุมีคุณภาพระดับมากที่สุด การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้และพฤติกรรมต่อการดูแลสุขภาพ พบว่าค่าเฉลี่ยต่อการดูแลสุขภาพในการทำงานหลังฟังสูงกว่าก่อนการรับฟังละครวิทยุ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบความรู้ก่อนการรับฟังมีคะแนนเฉลี่ย 5.84 หลังรับฟังมีคะแนนเฉลี่ย 9.97 จำแนกตามข้อคำถาม พบว่าหลังรับฟังมีจำนวนคนที่ตอบถูกเพิ่มขึ้นทุกข้อคำถาม ผลการทดสอบระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพก่อนและหลังการรับฟัง พบว่า พฤติกรรมก่อนการรับฟังโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางหลังการรับฟังโดยรวมอยู่ระดับ ดีมาก และความพึงพอใจต่อการรับฟังละครวิทยุที่พัฒนาขึ้นในภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด</p> 2022-09-04T00:00:00+07:00 Copyright (c) 2022 วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย