การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาระดับ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Main Article Content

เฉลิมพล มีชัย

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ (2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุดการสอนรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกรอบการวิจัย พื้นที่วิจัยคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา จำนวน 3 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3 ส่วน ได้แก่ ชุดการสอนรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนด้วยการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .874 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าดัชนีประสิทธิผล
ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการสอนรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชุดมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.14/84.92 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (2) ดัชนีประสิทธิผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จากการใช้ชุดการสอนรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.8105 แสดงว่านักศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 81.05 (3) ชุดการสอนรายวิชาระบบไอซีทีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษาโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในภาพรวมทุกด้าน ภาพรวมรายด้าน และรายข้อมีความเหมาะสมในระดับมาก
องค์ความรู้จากงานวิจัยนี้คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องจําเป็นที่ผู้สอนต้องหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างเข้าใจโดยผู้สอนจะต้องเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาควบคู่กับการให้ความรู้กับผู้เรียน โดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนได้คิดกว้างคิดหลากหลายและคิดสร้างสรรค์มากที่สุดตามศักยภาพของผู้เรียน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Brahmawong, C. (2013). Testing the effectiveness of Instructional Packages.Education research Silpakorn University. 5(1), 7-20.

Donhongsa, L. (2023). Effects of using Instruction Package to Learning Achievement on Research Methodology Subject for Curriculum and Instrution Students of Pichayabundit College. Journal of Buddhist Philosophy Evolved, 7(1), 666-676.

Hungerford, H.R. & Volk, T.L. (2013). Changing learner behavior through environmental education. Retrieved 11 January 2024, from ttp://doi.org/10.1080/00958964.1990.10753743

Limtasiri, O. (2021). Outdoor Learning Activities for Children. Journal of Humanities and Social Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University, 15(1), 214-237.

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (2023). Government action plan (2023-2027. Bangkok: Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation.

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. (2020). Policy and Strategy of Higher Education, Science, Research and Innovation (2019 – 2027). Bangkok:Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation.

Naijarun, K. (2021). The Development of Learning Package by using Crystal–Based Instructional Model to Enhance Literary Criticism of Undergraduate Student.Journal of Education Studies, 49(3), EDUCU4903007-13.

Office of the Education Council. (2023). Purposeful and valuable learning approaches for basic education. Bangkok: Office of the Education Council.

Pahanit, W.(2023). Results of Using the Course Learning Skill Exercises of Thailand Geography for Social Student at Surindra Rajabhat University. Journal of Humanities and Social Sciences, Surin Rajabhat University, 25(1), 33-48.

Pathan, C. (2021). The Development of Learning Management by Using the Flipped Classroom Model with MIAP Teaching Methods of Database System for Undergraduate Students. Sisaket Rajabhat University Journal, 15(3), 136-150.

Phisetsakunwong, B. (2018). Development of Integrated Chinese Language Instructional Package using Local Contexts. Phranakhon Rajabhat Research Journal: Humanities and Social Sciences, 13(2), 131-145.

Pomprakan, Y. (2015). The Development of an Instructional Package of VLSL Design and Tools for Student in Faculty of Industrial Technol-Ogy of Kamphaeng Phet Rajabhat University. Community Research Journal, 9(2), 79-88.

Potisarn, N. (2022). Developing Movement Set with Motion Capture for Teaching Online Thai Dance to Undergraduate Students. Industrial Technology Journal Surindra Rajabhat University, 7(2), 28-41.

Sithsungnoen, C. (2021). Development of self-learning packages in curricula, pedagogy and digital technology in learning management for pre-service teachers. Journal of education silpakorn university, 19(2), 271-287.

Tanjitanont, P. (2012). The Effects of Implementing the Moral Instructional Module Integrated in Quality of Life and Society Course for Higher Educational Students. Community and Social Development Journal, 13(2), 15-33.

Teebunnithi, K., & Khotmanee, W. (2022). The Development of Online Training Package and Its Effectiveness on Enhancing the Supervisory Capability for the Students in the Faculty of Industrial Education Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi. Vocational Education Central Region Journal, 6(1), 90-96.